Arbeidet med gatebruksplan

I Tønsberg kommune


16. mars vedtok bystyret i Tønsberg kommune igangsetting av arbeidet med gatebruksplan for Tønsberg sentrum. Gatebruksplanen er et prosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. 
  
Hensikten med gatebruksplanen er å ivareta de ulike trafikantgruppers aktivitet i sentrum gjennom gode og helhetlige løsninger på gatenettet. Bypakka har et overordnet mål om at all vekst i persontransport skal tas av gående, syklende og kollektivreisende. Det må derfor legges bedre til rette for disse trafikantgruppene slik at det blir mer attraktivt å gå, sykle og kjøre buss. Ny fastlandsforbindelse skal avlaste dagens gatenett i byen for biltrafikk og gjøre det mulig å prioritere de miljøvennlige transportformene. 

Sentrale tema

Gatebruksplanen er forankret i byplanen og skal gi føringer for gatebruk i sentrum. Sentrale tema som skal behandles i planen er kjøremønster, kollektivtransport, gange- og sykkeltrafikk, parkering, varelevering, byliv og rekreasjon. 
  
I løpet av prosessen inviterer Bypakka til åpne medvirkningsmøter. Disse annonseres på nett og i Tønsbergs blad. Det endelige planforslaget legges ut på høring. Høringen er planlagt i mai og juni 2017.

Kontakt

For mer informasjon om planarbeidet;
Lene Stenersen, Statens Vegvesen, tlf. 33 37 18 22 (lene.stenersen@vegvesen.no)
Jan Petter Bergan, Tønsberg kommune, tlf. 33 34 80 00/ 917 80259 (jpb@tonsberg.kommune.no)

Her finner du prosjektplanen for gatebruk.

arrow Forsiden