Brev til departementet om tilleggsutredninger

Bypakke Tønsberg-regionen har sendt to brev til Samferdselsdepartementet med spørmsmål om tilleggsutredninger av fastlandsforbindelse.

Bypakke Tønsberg-regionen har sendt brev til Samferdselsdepartementet med spørsmål rundt å utrede Øst-korridoren som et alternativ til broen fra Ramberg til Smørberg.


På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet Statens vegvesen en konseptvalgutredning (KVU) for et fremtidig transportsystem i Tønsberg-regionen i 2009.

Etter drøftinger i regjeringen, besluttet Samferdselsdepartementet at «Ringvegkonseptet» skulle legges til grunn for den videre planleggingen. Les mer om bakgrunnen for bypakken

Arbeidet med Bypakke Tønsberg-regionen startet opp i 2014, med utgangspunkt i føringene fra departementet.

Politisk ønske om tilleggsutredninger

Færder og Tønsberg kommuner har fremmet et ønske om å utrede ytterligere en korridor for ny fastlandsforbindelse, Øst-korridoren. En tilleggsutredning av Vestfjord-korridoren var også ønsket fra Færder kommune.

Ettersom korridorene ikke ligger innenfor det anbefalte konseptet fra Samferdselsdepartementet og utredningene ikke er finansiert, har Bypakke Tønsberg-regionen sendt to brev til departementet med noen spørsmål rundt den videre prosessen.

  • I det første brevet, etterspørres tilslutning fra Samferdselsdepartementet til at tilleggsutredningene for Øst-korridoren og/eller Vestfjord-korridoren kan gjennomføres, samt at utredningene kan finansieres som forskuttering av fremtidig bompengeordning. Les brevet her
  • Siden dette brevet ble sendt, har partene kommet frem til en felles forståelse om at det i første omgang er Øst-korridoren som ønskes utredet. Ordførerne i Færder og i Tønsberg og fylkesordfører ber derfor om at departementet vurderer henvendelsen i lys av denne presiseringen. Les brevet her. 

Videre prosess

Dersom forespørselen imøtekommes av Samferdselsdepartementet, vil partene i Bypakke Tønsberg-regionen søke nødvendige myndigheter om å garantere for låneopptaket. Dette vil først kunne skje etter at kommunestyrene og fylkestinget har behandlet saken våren 2020.

Parallelt med dette, pågår reguleringsplanarbeidet for fastlandsforbindelsen med bru fra Ramberg til Smørberg i tråd med gjeldende vedtak. Her kan du lese mer om status for arbeidet

arrow Forsiden