Byen som vil ha menneskene i sentrum

Hvis vi ønsker at Tønsberg skal ha et levende og attraktivt bysentrum, er gode, miljøvennlige transportløsninger en helt nødvendig forutsetning for å lykkes. Det legger den nye gatebruksplanen for Tønsberg og den interkommunale planen for gange, sykkel og kollektivtransport til rette for.

Av Geir Viksand, kommunalsjef for samfunns- og næringsutvikling i Tønsberg kommune, og Lene Stenersen, planleggingsleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune

 

Line Joranger kritiserer planene om å legge bedre til rette for kollektivtrafikk i Tønsberg sentrum. I et leserinnlegg i Tønsbergs Blad 20. januar, skriver hun at kommunen har glemt hva som gjør at mennesker trives og føler seg trygge. Hun er særlig kritisk til planene om å la bussene kjøre i Møllegaten, og hevder at kommunen og fylkeskommunen har jobbet med disse planene i det stille.

Tønsberg sentrum er et tyngdepunkt for tjenesteyting, arbeidsplasser, boliger og handel, og vi blir stadig flere som ønsker å bo i byregionen. Flere mennesker gir økt transportbehov, og mange velger bilen som transportmiddel inn og ut av byen. Hver dag kjører 16.000 biler gjennom Nedre Langgate, og hver dag er Møllegaten fylt opp av parkerte biler langs fortauskantene.

Tønsberg kommune har sammen med Færder kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune utformet et mål om vekst i antall miljøvennlige reiser i byområdet. Vi ønsker at økningen i antall daglige reiser skal føre til flere gående, syklister og busspassasjerer – ikke flere biler i sentrumsgatene. Men kapasiteten på Tønsberg rutebilstasjon er sprengt. Bussen står i samme kø som bilene. Da er det vanskelig å lykkes med en slik intensjon.

Derfor vedtok Tønsberg bystyre at bussrutene i Tønsberg sentrum skulle legges om. Det ble bestemt i gatebruksplanen som ble vedtatt i september 2017. Målet er både å gi bussen et konkurransefortrinn fremfor bilen, og å legge rutene slik at de treffer best mulig på byens målpunkt og arbeidsplasser.

Det ble besluttet at Nedre Langgate skal stenges for gjennomkjøring for biler, og bygges om til en buss- og sykkelvennlig gate. Det planlegges en ny gateterminal for buss på Farmandstorget, og tanken er at øvre og nedre del av sentrum skal knyttes sammen av bussen via Møllegaten.

Møllegaten vil da endre karakter fra å være en gate for parkerte biler til å bli en gate for busser. Passasjerer vil sive ut i byen fra holdeplassene som planlegges ved Skipsgateplassen nede i byen og på gateterminalen. Møllegaten med sidegater vil trolig oppleve en økning i antall fotgjengere, og sikkert også flere besøkende til butikker, kafeer og restauranter. I rushtiden kan det bli en buss i minuttet. De fleste bussene går på biodrivstoff, og på sikt kan man se for seg elektrifisering av bussparken. Hastigheten på bussene i Møllegaten vil ligge mellom 20 og 25 km/t.

Med det nye ruteopplegget vil gjennomsnittlig gangtid til bestemmelsesstedet reduseres fra 8 til snaut 5 minutter. Med en ny gateterminal på Farmannstorget vil bussen fremdeles være et like attraktivt alternativ for alle som skal til Farmandsstredet eller andre steder i øvre del av sentrum. Samtidig vil busstilbudet til sykehuset og nedre del av sentrum, med kino, bibliotek, spisesteder og gangbrua over til Kaldnes, få et langt bedre busstilbud. Et nytt, sentralt knutepunkt med 12.000 – 15.000 av- og påstigende passasjerer hver dag kan også få en positiv betydning for ulike næringsaktører i sentrum.

Farmannstorget skal oppgraderes og utvikles til å bli et attraktivt torv og lekeplass for barn. Joranger peker på at en lekeplass i nærheten av et gateterminal for buss er uheldig. Denne bekymringen må tas på alvor, og i den videre planleggingen må det jobbes med en utforming som ivaretar barnas sikkerhet.

Gjennom prosessen med arbeidet med gatebruksplanen for Tønsberg sentrum og den interkommunale planen for gange, sykkel og kollektivtrafikk, er det gjennomført flere åpne møter, åpne kontordager og møter med ulike interessegrupper. Arbeidet har altså ikke foregått i det stille, og vi er glade for at mange mennesker har engasjert seg.

Vi tror mennesker ønsker å komme til Tønsberg sentrum med den nye bussløsningen. Det må være et mål at gater og plasser tas i bruk av mennesker. Mennesker som tar bussen til byen, og som forhåpentligvis er fornøyde med at Tønsberg satser på grønne transportløsninger.

Plan for gange, sykkel og kollektivtransport har nylig vært på høring og det har hittil kommet inn ca. 20 innspill. Disse skal nå gjennomgås og vi skal vurdere om det er behov for ytterligere utredninger og om innspillene gir grunnlag for å endre på planen.

Mer informasjon om planene for Tønsberg sentrum

Her finner du alle mottatte høringsinnspill til interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport. Og her kan du lese mer om planforslaget som var på høring

Her kan du lese mer om gatebruksplanen for Tønsberg sentrum

arrow Forsiden