Bypakken har fått svar fra departementet

Bypakke Tønsberg-regionen har sendte to brev til Samferdselsdepartementet i januar med spørsmål om tilleggsutredninger om Øst-korridoren.

Det legges nå opp til ny politisk behandling i Færder og Tønsberg kommunestyrer samt Vestfold og Telemark fylkesting etter at Staten sier nei til å finansiere tilleggsutredninger om Øst-korridoren gjennom forskuttering av en fremtidig bompengeordning.

Staten pålegger kommuner og fylke selv å dekke påløpte utredningskostnader for vedtatt prosjekt, dersom Øst-alternativet velges.

-Vi har fått ny informasjon fra Samferdselsdepartementet som vi ønsker å legge fram for politisk behandling i kommunestyrer og fylkesting. Deretter vil vi ha møter i den overordnede styringsgruppen for å diskutere veien videre. Det uttaler ordfører Anne Rygh Pedersen i Tønsberg kommune, ordfører Jon Sanness Andersen i Færder kommune og fylkesordfører Terje Riis-Johansen i Vestfold og Telemark fylkeskommune i en felles uttalelse.

Tønsberg kommune, Færder kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune er partene i Bypakke Tønsberg-regionen.

Lang historie

Arbeidet med Bypakke Tønsberg-regionen ble startet opp i 2014 gjennom vedtak i fylkesting og de to kommunene. Etter drøftinger i Regjeringen besluttet Samferdselsdepartementet at Ringvegkonseptet skulle legges til grunn for den videre planleggingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen. Dette er et fylkesvegprosjekt, og departementet viste til at det i beslutningen var lagt vekt på de lokalpolitiske vedtak som gjaldt ønske om trasé.

Etter beslutning i Samferdselsdepartementet ble kommunedelplanarbeid for ny fastlandsforbindelse igangsatt. Kommunedelplan for bru fra Kolberg (Teie) til Jarlsberg ble vedtatt av partene i mars 2019, og detaljreguleringsplanarbeidet er startet opp.

I møte i overordnet styringsgruppe den 21. november 2019 ble det fra Færder og Tønsberg kommuner fremmet ønske om å utrede ytterligere en korridor (Øst-korridoren) for ny fastlandsforbindelse mellom Færder og fastlandet. Færder kommune ønsket i tillegg at Vestfjord-korridoren utredes nærmere. Øst-korridoren innebærer en kryssing av fjorden ved dagens kanalbro mellom Tønsberg og Færder, mens Vestfjord-korridoren innebærer kryssing av fjorden mellom Færder og Sandefjord kommune.

Når forslagene om utredning av de to korridorene ble fremmet i overordnet politisk styringsgruppe, anbefalte fylkesordfører at det ble igangsatt en prosess for å få oversikt over rammer for en ny utredning av Øst- og Vestfjord-korridorene. Dette forslaget fikk tilslutning fra partene. Fylkesordfører foreslo videre å be Bypakke Tønsberg-regionens administrative styringsgruppe om å fremme en sak til politisk styringsgruppe som anbefaler hvordan man kan arbeide videre med de to korridorene. Saken ble behandlet i overordnet styringsgruppe i februar i år.

Forskuttering

Ettersom korridorene ikke ligger innenfor det anbefalte konseptet fra Samferdselsdepartementet og utredningene ikke er finansiert, sendte Bypakke Tønsberg-regionen brev til Samferdselsdepartementet med noen spørsmål rundt den videre prosessen.

I svarbrevet fra Samferdselsdepartementet gjøres det klart at «det er allerede gitt tillatelse til forskuttering av bompenger på 100 mill. kr til planlegging av Bypakke Tønsberg-regionen, uten at prosjektet er lagt fram for Stortinget. Midler brukt på reguleringsplanen vil imidlertid være tapt dersom lokale myndigheter går inn for, og får gjennomslag for, en annen korridor.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at fylkeskommunen og kommunene er kjent med at en av forutsetningene for forskutteringen var at de må dekke kostnadene hvis bompengeinnkrevingen ikke blir startet opp. Lokale myndigheter må derfor må dekke dette med egne midler dersom de går inn for, og får gjennomslag, for en annen korridor,» heter det i brevet.

Samferdselsdepartementet understreker også i sitt brev: «Bypakke Tønsberg-regionen stiller også spørsmål om det er mulig å finansiere tilleggsutredninger gjennom å forskuttere bompengeinntekter. Det har pågått reguleringsplanlegging etter plan- og bygningsloven basert på vedtatte trasé. Bruk av bompenger til reguleringsplanlegging er ansett å ligge innenfor hjemmelsgrunnlaget i veglova § 27. Samferdselsdepartementet legger imidlertid til grunn at det ikke er anledning til å benytte bompenger til overordnet planlegging i form av tilleggsutredninger av ny korridor, da vi anser dette for å være utenfor hjemmelsgrunnlaget.»

Her kan du lese brevet fra Samferdselsdepartementet i sin helhet.

Politisk avklaring i juni

Ordfører Anne Rygh Pedersen i Tønsberg kommune, ordfører Jon Sanness Andersen i Færder kommune og fylkesordfører Terje Riis-Johansen i Vestfold og Telemark fylkeskommune tror på en politisk avklaring innen utgangen av juni.

arrow Forsiden