Bypakken legger fram fagrapporter

I det neste møte i overordnet styringsgruppe orienterer bypakken om kunnskapsgrunnlaget til konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse.

Tirsdag 17. oktober får overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke Tønsberg-regionen en orientering om innholdet i temarapporter og fagnotater som inngår i konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Det presenteres ikke en faglig anbefaling i dette møtet. Anbefalingen legges fram for overordnet styringsgruppe i møtet tirsdag 7. november.

Vurderer konsekvensene ved alle alternativene
De siste månedene har Statens vegvesen på oppdrag fra Bypakke Tønsberg-regionen jobbet med en lang rekke faglige rapporter og notater. Disse er en del av den pågående konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

- Vi har jobbet oss grundig gjennom et komplekst materiale, der de ulike alternativene til trasé skal vurderes utfra en rekke faglige perspektiver. Syv alternativer fordelt på to korridorer inngår i konsekvensutredningen. Hver av traseene vurderes etter prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og andre konsekvenser, sier Steinar Aspen i Statens vegvesen, delprosjektleder for ny fastlandsforbindelse.

Den faglige anbefalingen om hvilke traseer som er de beste for Tønsberg-regionen, vil være basert på en helhetlig vurdering. Det presenteres to alternativer, én i hver av korridorene. Den ene korridoren går fra Kolberg til Korten og den andre fra Kolberg til Hogsnes/Jarlsberg.

Dette er blant temaene på dagsordenen møtet i overordnet styringsgruppe:

Ny fastlandsforbindelse – orientering om konsekvensutredning:

  • Ikke-prissatte konsekvenser: landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, naturressurser og anleggsfasen
  • Trafikale konsekvenser
  • Lokale og regionale virkninger
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Andre forhold
  • Kostnader og prissatte konsekvenser
  • Mål
  • Finansiering
  • Videre prosess

Det politiske møtet er åpent og alle interesserte er velkomne. Møtet arrangeres på Fylkeshuset, tirsdag 17. oktober kl. 16-19.

Dagsorden for møtet og referat fra det forrige møtet ligger på bypakkens nettside.

arrow Forsiden