Enige om å møtes igjen

Tirsdag møttes partene i bypakken hos Fylkesmannen for å diskutere løsninger for å få på plass en ny fastlandsforbindelse. Partene er enige om å møtes igjen for å fortsette dialogen.

Det er Fylkesmannen i Vestfold som er prosessveileder når Vestfold fylkeskommune, Færder kommune og Tønsberg kommune møtes til samtaler for å bli enige om ny fastlandsforbindelse. Prosessen med å velge trasé har stått stille siden mai, da de folkevalgte organene vedtok ulike veiløsninger.

- Det var en konstruktiv dialog også denne gangen, og jeg har en løpende dialog med fylkesutvalget om saken. Vi er selvfølgelig interessert i å fortsette dialogen, sier Rune Hogsnes (H), fylkesordfører i Vestfold og leder av overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen.

I referatet fra møtet hos Fylkesmannen 20. november, fremgår det at ordfører Roar Jonstang (H) foreslo følgende som utgangspunkt for de videre drøftelsene:

For å kunne vurdere å endre standpunkt og anbefale brualternativet for ny fastlandsforbindelse, er det en forutsetning med følgende kompenserende tiltak:

  1. Årlige tilskudd fra fylkeskommunen i bompengeperioden. Dette reduserer bompengesatsen. Fylkets veibudsjett vil bli avlastet i tiår fremover.
  2. Investeringstiltak dekket av fylkeskommunen for å redusere sentrumsrettet trafikk, herunder utbedring av Mammutkrysset og Ringveien mot Kilen.
  3. Avbøtende tiltak for beboere på begge sider av fjorden for mest mulig å begrense ulempene med bru i byggeperioden og etter at brua er bygget.
  4. Gjennomføre firefelts vei fra Kjelle til Sem.
  5. Tilrettelegge for kortest mulig kjøretid fra ny bru via Jarlsberg til byen.

 

Ved enighet forutsettes det at kommunene gjennomfører kommunedelplan på vanlig måte, og at regional plan ikke gjennomføres.

Tønsbergs ordfører, Petter Berg (H), presiserte at konkrete forslag om avbøtende tiltak hører hjemme i eventuelle forhandlinger. Dette kan være årlige tilskudd fra fylkeskommunen, investeringstiltak finansiert av fylkeskommunen og bompengefinansierte tiltak til gang- og sykkelveier samt andre avbøtende tiltak. Partene sluttet seg til Bergs presisering.

Tidspunktet for neste møte er foreløpig ikke fastsatt, men blir gjort kjent her

arrow Forsiden