Fikk presentert mulige kostnadskutt

På Smørberg ligger et av kuttforslagene til prosjektet

Overordnet styringsgruppe (OSG) fikk presentert mulige innsparingsforslag for fastlandsforbindelsen.

I mai 2021 vedtok fylkestinget og kommunestyrene i Færder og Tønsberg at fastlandsforbindelsen skal optimaliseres og fortrinnsvis bygges som en tofeltsløsning. Målet er å redusere økonomiske kostnader, klimakostnader og bompengebelastning for innbyggerne.  

Det ble også vedtatt at det skal gjøres en vurdering av fremtidig trafikksikkerhet og fremkommelighet på fastlandsforbindelsen. 

Vedtaket har blitt fulgt opp gjennom en ekstern verdianalyse, levert av Asplan Viak. I tillegg har bypakkeprosjektet gjort egne vurderinger av mulighetene for å redusere kostnader. 

Mulige kostnadskutt 

møtet i overordnet styringsgruppe 11. januar presenterte prosjektadministrasjonen i fylkeskommunen mulige innsparingsforslag for de ulike strekningene som den nye fastlandsforbindelsen vil bestå av.  
Styringsgruppen fikk også et innblikk i fordelene og ulempene ved de ulike kostnadskuttene. Sammen med den  endelige anbefalingen som kommer neste uke, er dette grunnlaget for det endelige valget av veistandard for prosjektet. 

denne PPT-presentasjonen kan du lese mer om mulige kostnadskutt og de ulike vurderingene.  

Her kan du se opptak av møtet 

Veien videre for fastlandsforbindelsen 

Det neste som skjer i prosjektet med å bygge ny fastlandsforbindelse fra Færder, er at overordnet styringsgruppe skal behandle en sak om valget av veistandard. Møtet avholdes 25. januar, og den administrative anbefalingen til løsning blir offentliggjort omkring en uke før møtet.
 
Når overordnet styringsgruppe har behandlet saken, går den til endelig behandling hos de tre partene. Vedtak gjøres etter planen i fylkestinget og kommunestyrene i løpet av februar og mars. 

Går prosessen smidig fremover er det planlagt at reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse sendes på høring høsten 2022, og med vedtak rundt årsskiftet 2022/2023. Oppstart ekstern kvalitetssikring (KS2) i samme periode. 

Stortinget må behandle en bompengeproposisjon for prosjektet. Dette kan trolig skje tidligst høsten 2023. Med denne fremdriften kan byggingen av ny fastlandsforbindelse starte i 2024/2025, og veien står ferdig i 2028. 

Målet med bypakken 

Bypakke Tønsberg-regionen skal løse to behov i regionen, så kalte prosjektutløsende behov. Det ene er behovet for en robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse fra Færder som sikrer viktige samfunnsfunksjoner. Det andre er behovet for å håndtere trafikkøkningen fra forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte.

Her kan du lese mer om målet med Bypakke Tønsberg-regionen 

arrow Forsiden