Fremdriftsplan for ny fastlandsforbindelse

Mål om å ha faglig anbefaling klar i oktober

Ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy/Tjøme er ett av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen. Det pågår nå en utredning av syv traséalternativer. Resultatet av dette arbeidet ender opp i en faglig anbefaling til politikerne.

Det er et mål å ha den faglige anbefalingen for hvor den nye fastlandsforbindelsen skal gå, klar i løpet av oktober 2017. Deretter venter høring og politisk behandling.

For full innsikt i videre prosess og fremdrift for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, kan du lese saken som ble behandlet i overordnet styringsgruppe for bypakken mandag 15. mai.


Under kan du lese en forenklet fremstilling av videre prosess og fremdrift:

Delrapporter utarbeides
På oppdrag fra Bypakke Tønsberg-regionen utarbeides om lag 15 temarapporter/delrapporter, samt notater og underlagsrapporter til den faglige anbefalingen for valg av trasé. Delrapportene vil være ferdige på ulike tidspunkter, og det er sannsynlig at rangering av de ulike alternativene i de enkelte rapportene vil være forskjellige.

Anbefaling ut på høring
Når alle temarapporter foreligger, vil Statens vegvesen og bypakkens prosjektgrupper gjøre en samlet vurdering av konsekvensene ved hvert av traséalternativene.

Deretter legges det frem en anbefaling for ny fastlandsforbindelse for bypakkens administrative styringsgruppe, som igjen fremmer en sak for overordnet styringsgruppe. Hovedrapport, temarapporter og notater vil offentliggjøres i oktober samtidig med den faglige anbefalingen.

De politisk valgte representantene har fått delegert myndighet til å legge den interkommunale kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse ut på høring.

Etter gjennomført høring, vil høringsuttalelsene sammenfattes og endelig planforslag utarbeides. Planforslaget legges fram for overordnet styringsgruppe.

Politisk behandling i kommunene
Forslag til endelig veiløsning for ny fastlandsforbindelse fremmes for politisk behandling i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, før behandling i Vestfold fylkeskommune som veieier.

Etter at valg av løsning for ny fastlandsforbindelse er vedtatt, foretar de berørte kommunene et formelt planvedtak innenfor kommunens respektive arealer.

Med den skisserte planprosessen, vil byggingen av ny fastlandsforbindelse kunne starte ved årsskiftet 2020/2021 og forventes å vare i tre år.

Se film med prosjektleder Nina Ambro Knutsen som forklarer gangen i arbeidet med ny fastlandsforbindelse.

Se film om alle de syv alternativene for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme som nå konsekvensutredes

arrow Forsiden