Gange, sykkel og kollektivtransport

Varsel om planoppstart og høring av planprogram

Varsel om oppstart av interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport. Høring og offentlig ettersyn av planprogram.

Vestfold fylkeskommune varsler oppstart av interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-12. Varslingen foretas på vegne av Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner.

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport er et av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen.

Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig etter­syn og sendes på høring, jf. pbl. § 11-13. Planprogrammet redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet viser hvilke utredninger som anses nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

Lenke til Forslag til planprogram (PDF)

I løpet av høringsperioden for planprogrammet vil det bli arrangert åpne møter og åpen kontordag. Dette annonseres særskilt.

Alle høringsuttalelser må være skriftlige og sendes firmapost@vfk.no eller per post til Vestfold fylkes-kommune, PB 2163, 3103 Tønsberg innen 20. november 2016.

Merk innspill «Bypakka – kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport». Innspill bør skille mellom merknader som gjelder kommuneplanarbeidet og merknader til planprogrammet.

Ved spørsmål kontakt Ann Kristin Solheim Våkråk på telefon 46 66 18 01 eller e-post annkristinv@vfk.no

arrow Forsiden