Gatebruksplan for Teie vedtatt av Færder kommunestyre

Utsnitt gatebruksplan Teie justert etter høringsperiode

Forslag til gatebruksplan for Teie sentrum ble vedtatt av Færder kommunestyre den 20. mars.

Forslag til gatebruksplan for Teie vedtatt i Færder kommunestyre 20.mars

Forslaget til gatebruksplan for Teie sentrum, datert 22.02.2019, ble vedtatt i Færder kommunestyre den 20. mars, med følgende presiseringer:

a. Teglverksveien skal ikke være en avlastningsvei, men skal utformes som en sentrumsgate med bymessig utforming lik de andre gatene i Teie sentrum. Teglverksveien skal være en integrert del av Teie sentrum, med lav hastighet (30 km/t).

b. Syklister som ønsker å sykle i høy hastighet langs Smidsrødveien bør sykle i veibanen. Det tilrettelegges for et eget atskilt areal langs Smidsrødveien for syklister som har behov for en tryggere løsning, for eksempel barn, eldre, de som sykler for rekreasjon m.fl.

I det videre arbeidet vurderes løsningen for sykkel over torv som er tilpasset gående, forlenget i både nord- og sydgående retning.

c. Det forutsettes en etappevis gjennomføring hvor del av Ørsnesalleen forbi torvet først kan stenges for gjennomkjøring når ny fastlandsforbindelse er åpnet, oppgradering av Teglverksveien er gjennomført og gjennomgående gate på «trekanttomta» er etablert.

Lysregulering og eventuell stengning av del av Ørsnesallen vurderes i forbindelse med detaljreguleringen for Teie torv-planen.

d. I den videre detaljeringen av torvet skal muligheten for økning av antall kommunale parkeringsplasser i forhold til tidligere vedtak vurderes nærmere.

e. Det etableres en offentlig, gjennomgående gate gjennom «trekanttomta» i henhold til kravene i kommunens vegnormal. Gata skal ikke utformes som en avlastningsvei, men som en sentrumsgate med bymessig utforming som understøtter planlagte aktiviteter på «trekanttomta». Plassering og utforming av denne gata avgjøres i områdereguleringen av «trekanttomta».

f. Det videre planarbeid på Teie forutsettes å skje i nær dialog med næringslivet og andre berørte parter.

arrow Forsiden