Gatebruksplanen for Tønsberg er vedtatt

Eksempel på hvordan en gateterminal ved Farmannstorvet kan se ut . Illustrasjon: Rambøll.

Den første planen i Bypakke Tønsberg-regionen er vedtatt av Tønsberg bystyre.

Planen har tittelen Gatebruksplan 2024, og sammen med byplanen for Tønsberg legger gatebruksplanen viktige føringer for den videre byutviklingen i Tønsberg sentrum.

Målet med gatebruksplanen er å legge bedre til rette for kollektivtrafikk, sykkel og gange i byen. Kollektivruta er lagt i Nedre Langgate, opp Møllegaten og forbi sykehuset. På Farmannstorvet skal det bygges ny kollektivterminal.

Når ny fastlandsforbindelse er på plass i 2024, vil Tønsberg få mindre belastende biltrafikk gjennom sentrum. Dette gir bedre vilkår for myke trafikanter og renere byluft. Nedre Langgate vil ikke lenger være en trafikal barriere mellom torvet og brygga.

Fremkommelighet for alle trafikantgrupper

Gatebruksplanen har mange små og store tiltak som samlet sett vil bidra til en mer miljøvennlig byutvikling. Planen sikrer alle trafikantgrupper god fremkommelighet inn og ut av byen.

Bilen har også fått sin plass, og Stoltenberggaten blir hovedvei for biltrafikken gjennom byen. Bilen har også adkomst inn Nedre Langgate.

Les mer om gatebruksplanen for Tønsberg sentrum.


Les kommentarene til høringsuttalelsene til gatebruksplanen og referat fra politisk behandling i Tønsberg kommune

arrow Forsiden