Godt besøkt informasjonsmøte for grunneiere som kan bli berørte av den nye fastlandsforbindelsen

Kommunestyresalen i Færder fyltes opp med ca 120 grunneiere den 4.april, da det ble arrangert informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse for direkte berørte og mulig berørte grunneiere.

Bypakke Tønsberg-regionen ønsket med møtet å informere om hva vi vet så langt samt planprosessen fremover. Det er ikke bestemt nøyaktig hvor veien skal gå og hvilke konsekvenser det får for grunneiere. Dette bestemmes gjennom reguleringsplanen, som starter opp før sommeren.

I intensjonsavtalen, som ble vedtatt i desember 2018, er det to viktige føringer for den planleggingen som startes opp.
1. Det gjennomføres avbøtende tiltak for beboere på begge sider av fjorden for mest mulig å begrense ulempene med bro i byggeperioden og etter at broen er bygget.
2. I planprogrammet skal det arbeides for å finne kostnadsreduserende tiltak.


Under arbeidet med reguleringsplanen vil det gis flere muligheter til medvirkning. Det blir åpent møte i forbindelse med varsel av planoppstart, samt åpent møte- og kontordag når reguleringsplanen kommer på høring. Vi vil ta kontakt med grunneiere når vi jobber med utforming av kryssområdene. I tillegg er det bare å ta kontakt når som helst, hvis man har spørsmål. Reguleringsplanen er at den vil bli sendt på høring sommeren 2020. Deretter skal planen vedtas politisk.

Tidlig innløsning

Kommuneadvokat i Færder, Bjørn Vegard Norvang, informerte om muligheten for tidlig innløsning av boligeiendommer, som kommunen tilbyr. Det er eiere til boliger som helt sikkert må rives under byggeprosessen, som tilbys dette alternativet. Siden mye enda er uavklart, vil andre boliger måtte vente til det er bestemt nøyaktig hvor veien skal gå. Innløsningen håndteres da av Statens Vegvesen.

Prosessen rundt eventuell tidlig innløsning er følgende:

  • Kommunen kontaktes av grunneier
  • Vurdering av mulighet for tidlig innløsning
  • Forhandling om verdifastsettelse
    –markedsverdi
  • Kjøpekontrakt
  • Overtakelse
  • Kommunen får refundert innløsningssummen

Se presentasjonen fra Statens Vegvesen her.
Se presentasjon om tidlig innløsning her.
Se referat fra møtet her.

arrow Forsiden