Inngår avtale om ny fastlandsforbindelse

Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har i dag inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder, som innebærer at det bygges bru fra Ramberg til Smørberg.

De politiske forhandlingsutvalgene fra Vestfold fylkeskommune, Færder kommune og Tønsberg kommune har siden sommeren møttes til samtaler hos fylkesmannen for å bli enige om ny fastlandsforbindelse.

I dag signerte partene en intensjonsavtale som innebærer at det bygges en bru fra Ramberg til Smørberg. Partene er enige om flere forutsetninger som er gjengitt i intensjonsavtalen. Partene tar forbehold om at saken må behandles i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting.

Intensjonsavtale om Bypakke Tønsberg-regionen

Fordi det ikke er mulig å oppnå flertall for senketunell, vil kommunene akseptere alternativ 11 500 med bro fra Ramberg til Smørberg som ny fastlandsforbindelse. Partene er enige om følgende forutsetninger for valg av alternativ 11 500:

1. Vestfold fylkeskommune investerer over en tidsperiode på 15 år med 35 millioner kroner pr år, fra bompengeproposisjonens vedtak i Stortinget. Vestfold fylkeskommunes investeringsbidrag er fordelt mellom Bypakke Tønsberg-regionen (heretter kalt «bypakken») og investering i egne fylkesveier i Tønsberg by.

Investeringene fordeles slik:

  • Vestfold fylkeskommune bidrar til finansiering av bypakken med et investeringsbidrag på 300 millioner kroner (15 år x 20 millioner kroner)
  • Vestfold fylkeskommune bidrar med inntil 15 millioner kroner pr år i 15 år til finansiering av tiltak på fylkesveiene for å redusere økt trafikkbelastning i Tønsberg by ved bygging av alternativ 11 500 (med bro fra Ramberg til Smørberg) og innføring av bypakkens gatebruksplan. Det skal gjennomføres en utredning av mulige trafikkreduserende tiltak. Disse tiltakene skal kostnadsberegnes, og effekt på trafikken skal analyseres. Tiltak med god effekt som ikke lar seg finansiere gjennom de 15 millioner kronene over 15 år fra Vestfold fylkeskommune, skal inn i bypakken og bompengefinansieres. Øvrige trafikkreduserende tiltak utformes etter erfart trafikk.

Tiltak som skal vurderes er:

  • Tiltak for å kanalisere trafikken fra Færder til Ringveien mot Kilen
  • Styring av Mammutkrysset slik at Ringveien prioriteres
  • Kollektivfelt mot Nedre Langgate
  • Innfartsparkering og shuttlebuss
  • Omlegging fra Banebakken til Solveien
  • Tiltak for å hindre «lekkasje» fra fastlandsforbindelsen til lokalveier på Vear (f.eks. fjerne avkjøring/rundkjøring)

Andre tiltak kan vurderes.

Partene er enige om å ikke legge til grunn økt parkeringsavgift eller rushtidsavgift

 

2. Ny gangbro mellom Kaldnes og Tønsberg sentrum inngår, og finansieres av bypakken

3. Firefelts vei på Semslinna fra Kjellekrysset til E-18 skal være en del av bypakken

4. En helhetlig løsning av Hogsnesbakken skal være en del av bypakken

5. Det gjennomføres avbøtende tiltak for beboere på begge sider av fjorden for mest mulig å begrense ulempene med bro i byggeperioden og etter at broen er bygget.

6. Dersom Vestfold fylkeskommune kommer med i en fremtidig byvekstavtale med statlige midler til dekning av tiltak som er med i denne avtalen, reduseres de fylkeskommunale bidragene tilsvarende

7. I planprogrammet skal det arbeides for å finne kostnadsreduserende tiltak

8. Partene er enige om at kommunenes andel av fylkesveismidler for samme tidsperiode brukes som finansiering av dette låneopptaket. Unntaket er mindre tiltak som for eksempel busslommer, mindre kryssutbedringer, herunder rundkjøringer og trafikksikkerhetstiltak. I nye Tønsberg kommune vil Re-delen fortsatt kunne være med og søke om investeringsmidler på vei, på lik linje med øvrige kommuner.

 

Partene tar forbehold om at saken må behandles i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting.

arrow Forsiden