Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse er nå vedtatt

Bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Færder vedtok i mars kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og Tjøme. Planvedtaket innebærer ny fastlandsforbindelse med bru fra Smørberg til Ramdal, med vei i tunnel fra Ramdal under Teieskogen til Kolberg og ny tverrforbindelse mellom fv. 308 Kirkeveien og fv. 309 Smidsrødveien via Bekkeveien.

Vi går nå inn i en ny fase i planleggingen av ny fastlandsforbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. Oppstart av reguleringsplanarbeidet er våren 2019 og det forventes at planarbeidet vil ta 12-18 måneder, dvs. at reguleringsplanen vil bli vedtatt i 2020/2021. Byggestart er planlagt tidligst i 2022.
 
Reguleringsplanen bestemmer nøyaktig hvor veien skal ligge og viser detaljert hva som trengs av arealer til fastlandsforbindelsen og midlertidige arealer i byggefasen. Planen vil være juridisk bindende for arealbruken og gi hjemmel for innløsning av de eiendommene som berøres.
 
Første formelle steg i reguleringsplanprosessen er varsel av planoppstart. Ved varsel om oppstart vil avgrensningen av planområdet angis. Grunneiere innenfor planområdet vil motta varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Berørte offentlige organer og andre interesserte varsles også.
 
Det vil i denne perioden bli arrangert informasjonsmøter for de som kan bli berørt. Der vil det bli mulighet for å komme med innspill.
 
Når reguleringsplanen er ferdig utarbeidet legges den ut på høring og offentlig ettersyn. Planen blir deretter justert og sendes til politisk behandling. En vedtatt reguleringsplan danner grunnlaget for bompengeproposisjonen som skal behandles i Stortinget.

arrow Forsiden