Kommunestyret med flertall for tunnel

Illustrasjon av hvordan tunnelen kan bli seende ut, sett fra Korten-siden.

Kommunestyret i Færder valgte tunnelalternativet med 28 mot 19 stemmer i møtet 30. mai.

Høyre, KrF og Felleslista Rødt/SV stemte for tunnelalternativet, med 28 stemmer i kommunestyret.

19 kommunestyremedlemmer stemte for bruforslaget (Frp, Venstre, MDG).

Arbeiderpartiet var splittet i avstemmingen.

Dette er kommunestyrets vedtak:

Færder kommune anbefaler at:

  1. Alternativ 16730: undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten legges til grunn for videre planlegging av ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune til fastlandet.
  2. Ny fastlandsforbindelse planlegges med 4 felt og trafikkregulerende tiltak for å begrense vegkapasitet for personbil og stimulere til kollektivtrafikk, sykkel og gange. Type tiltak avklares i neste planfase. Tverrforbindelsen fra Smidsrødveien langs Bekkeveien planlegges med 2 felt.
  3. Fv. 300 Semslinna planlegges utvidet til fire felt fra Kjellekrysset frem til E18. Sambruksfelt/kollektivprioritering på strekningen vurderes i det videre arbeidet.
  4. Regulering etter plan- og bygningsloven av ny fastlandsforbindelse og utvidelse av Fv. 300 frem til E18 igangsettes straks kommunedelplanen for fastlandsforbindelsen er formelt vedtatt av planmyndighetene. Regulering fra Kjellekrysset frem til E18 forutsetter konsekvensutredning.
  5. For neste planfase og ved utarbeidelse av bompengeproposisjon skal helheten og tidligere vedtatt innhold i Bypakke Tønsberg-regionen opprettholdes med blant annet en andel til gående, syklende og kollektiv minst på samme nivå som det er lagt til grunn i KVU.
  6. Det arbeides videre med 20 års nedbetalingstid og markedsrente som grunnlag for å fastsette bomavgiften.

    Vestfold fylkesting behandler saken 31.mai.
arrow Forsiden