Kunnskapsgrunnlaget er klart

For gatebruksplan i Tønsberg sentrum

«Kunnskapsgrunnlag gatebruksplan Tønsberg sentrum» er en fagrapport utarbeidet av
Rambøll Norge AS i tett samarbeid med Bypakke Tønsberg-regionen. Rapporten inneholder en samling av fakta, analyser og undersøkelser gjennomført for Tønsberg, Vestfold og andre byer.

Hensikten med rapporten er å samle relevant fagstoff om byutvikling og transport og gi en oversikt over vedtatte planer og pågående planprosesser i Tønsberg slik at det blir tilgjengelig for de som har interesse av å følge arbeidet. Rapporten er et viktig grunnlag for det videre arbeidet med gatebruksplanen og de andre delprosjektene i bypakka.

Prinsipplan

Gatebruksplanen er et delprosjekt innenfor Bypakke Tønsberg-regionen. Planen får status
som prinsipplan. Planen angir bruk av gatene og må følges opp med mer detaljerte planer
for gjennomføring. Planen skal på et overordnet nivå gi retningslinjer for temaene
kjøremønster, kollektiv, gange og sykkeltrafikk, parkering, varelevering og byliv/rekreasjon i Tønsberg sentrum. Gatebruksplanen skal ivareta alle trafikantgruppers behov og vektlegge
attraktive løsninger for gående, syklende og kollektivreisende.

Her finner du kunnskapsgrunnlaget

Her finner du temakartene

arrow Forsiden