Møte i overordnet styringsgruppe - Positivt resultat i nytt kostnadsanslag

Ferske kostnadsberegninger for Fastlandsforbindelsen og oppdatert fremdrift for prosjektet var blant sakene som ble tatt opp i Overordnet styringsgruppe (OSG) torsdag ettermiddag. Men en rekke andre saker ble også tatt opp i møtet.

Årets første møte i Bypakke Tønsberg-regionens øverste organ, Overordet styringsgruppe (OSG), ble arrangert i Fylkeshuset torsdag 14. mars. 

Alle sakspapirene til OSG-møtet finner du her.

Etter valget i fjor høst er det flere nye medlemmer i OSG, derfor var det satt av ekstra tid til orienteringer for å oppdatere alle om prosjektet. Du finner hele presentasjonen her.

Prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen, Nina Knutsen, orienterte også om den kommende Nasjonal Transportplan (NTP). – Det kan komme statlige midler til Tønsberg i NTP. Hva dette betyr får vi se når NTP kommer 22. mars, sier Knutsen. Bakgrunnen for oppmerksomheten mot NTP er et tverrpolitiske samarbeid med andre byregioner. Målet er å jobbe for statlige tilskuddsmidler til gange, sykkel og kollektiv. Dette er midler som kan komme i tillegg til de lokale egenandelene og vil bety mye.  

I møtet ble det også vedtatt prosjektbestillinger for regulering av Hogsnesbakken og Semslinna. Det betyr at reguleringsprosessen for disse to delprosjektene settes i gang. Først er det oppstartsmøte med fylket og kommunene, deretter varsles det om oppstart av prosjektene. I tillegg ble det vedtatt en bestilling på selve byggefasen for fastlandsforbindelsen.  

I budsjettet for 2024, er det lagt inn midler til flere aktiviteter. KS2, forberedelser til stortingsbehandling (stortingsproposisjon), men også en rekke andre prosjekter skal settes i gang. Blant annet skal gatebruksplanen for Tønsberg oppdateres. Bypakke Tønsberg-regionen tar også sikte på å sette i gang et forprosjekt på Brøtsø/Hvasser, kom det fram i møtet. 

Fastlandsforbindelsen ligger innenfor tidligere anslag 

Sommeren 2020 ble det gjort anslag på kostnadene for fastlandsforbindelsen. Da endte regninga på 4,0 milliarder, regnet i 2020-kroner. I 2022 ble det gjort indeksregulering og gjennomgang av enkelte sentrale poster, og lagt inn nedskalering til ett tunnel-løp under Teieskogen, men på grunn av økte priser som følge av krig og korona, økte anslaget på prosjektet med over 20 prosent og endte på 4,7 milliarder i 2023-kroner. 

Høsten 2023 satte anslagsgruppa seg ned igjen og regnet på nytt. Det ble lagt inn gjennomgående rømningstunnel parallelt med hovedtunnelen under Teieskogen og hentet inn nye priser på hele prosjektet. Stålprisen var kraftig endret i 2023 og prosjektet ble beregnet med ferske priser. 

Da endte prosjektkostnaden på 4,3 milliarder i 2023-kroner. Det er rundt 400 millioner rimeligere enn forventet ut fra indeksreguleringen i 2022. 


Dette er anslag 


Anslag er en metode for utregning av priser. Anslaget foretas av fagfolk med spesialkompetanse og erfaring på prisnivå fra andre prosjekter. Fagfolkene må være uten tilknytning til bypakka. De regner først hver for seg, sammenligner med lignende prosjekter og innhenter ferske materialpriser. Deretter møtes de og sammenligner. Dersom det er stort sprik, bruker man tid på å diskutere og justere.

Anslagsgruppa gir så et trippelanslag. Et lavt, et sannsynlig og et høyt.  
 
I neste runde blir anslaget kvalitetssikret i KS2. Dette er en ekstern gjennomgang som Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet står for.

Dette er tidskrevende prosesser.

Fremdriften endret 

Byggestart for Bypakke Tønsberg-regionen og fastlandsforbindelsen blir noe endret. Det kom fram i møtet da prosjektsjef Nina Knutsen orienterte OSG om den oppdaterte fremdriftsplanen. 

– Det ligger an til senere oppstart på grunn av flere usikre eksterne faktorer, sa Knutsen i møtet. Knutsen nevnte KS2, kvalitetsikringsprosessen i departementet, Stortingets behandling av prosjektet og grunnerverv som noen av årsakene til den nye fremdriften.  

Det er usikkert når Stortinget rekker å behandle saken, tidligst i slutten av 2024, antagelig først i vårsesjonen 2025. 
KS2-prosessen er beregnet å ta rundt ett år. Bypakka skal levere alt grunnlag til departementet våren 2024. 

Grunnerverv tar tid


Grunnerverv er også en tidkrevende prosess. Det kan ta opp til to år å innløse eiendommene som trengs for å realisere prosjektet. Det er ikke bare boliger som må innløses, men også næringseiendom, jorder, skog, kommunal eiendom og det som kalles stripeerverv, hvor det er behov for å innløse deler av eiendom, som for eksempel veiutvidelse, gang- og sykkelvei, støyskjerming og andre mindre tiltak.  

Målet er å starte prosessen med konkurransegrunnlaget for entreprenørene i 2025, men dette er altså avhengig av at Stortinget vedtar finansieringen tidlig samme år. Utlysning er derfor beregnet å starte sommeren 2026. Det tar cirka et år å anskaffe entreprenør og tidligst mulig byggestart på hovedkontrakten i 2027. I så fall kan trafikken settes på i 2032. 

arrow Forsiden