Ny vurdering av busstrasé gjennom sentrum

Illustrasjonen viser mulig ny utforming av gateterminal på Farmannstorvet.

Plan for gange, sykkel og kollektivtransport har nylig vært på høring, og det kom noen innspill spesielt til busstrasé i Møllergaten. Nå gjøres en ny faglig vurdering av løsningen.

Den interkommunale kommunedelplanen var på høring fra 8. oktober til 1. februar. Det kom inn 25 merknader til planforslaget, og de omhandler temaer som gange, sykling, buss, jernbane (og kobling mellom disse reiseformene), universell utforming, bymiljø og trafikksikkerhet.

Mange av merknadene er knyttet til løsningsforslaget i Tønsberg sentrum, og særlig til forslaget om bussterminal ved Farmandstorget og busstrasé i Møllegaten.

Disse prinsippløsningene ble vedtatt av Tønsberg bystyre i september 2017, da gatebruksplanen for Tønsberg sentrum var oppe til behandling.

Gjennomfører ny vurdering

Ut fra de innkomne merknadene, vil Vestfold og Telemark fylkeskommune og Tønsberg kommune gjennomføre en ny vurdering av busstraseen gjennom sentrum. Det er satt i gang et arbeid med å revurdere Tollbodgaten som busstrasé.

I det videre arbeidet vil det åpnes for medvirkning og dialog med alle aktører i byen og med de som ville blitt direkte berørt av tiltaket både i Møllegaten og Tollbodgaten.

Tidspunkt for medvirkningsmøter vil annonseres i lokalavis og på nett. Grunneiere som blir direkte berørt vil få tilsendt brev om videre prosess og muligheter for medvirkning.

25 høringsinnspill

Her kan du lese alle de 25 innsendte merknader til planforslaget: fem fra statlige og kommunale instanser, fire fra foreninger og organisasjoner, fire fra næringsdrivende og grunneiere, fire fra velforeninger og åtte fra privatpersoner.

Merknadene er nå gjennomgått av partene i Bypakke Tønsberg-regionen, merknadene vil bli kommentert, og det vil bli vurdert om planforslaget skal endres på noe vis ut fra de innkomne merknadene. Merknadene vil følge den interkommunale kommunedelplanen i videre saksbehandling.

Kart

Her ligger kart over vedtatt gatebruksplan for Tønsberg

Her ligger kart over mulig løsning med buss og bil i Tollbodgaten og sykkel i Møllegaten

arrow Forsiden