Ofte stilte spørsmål

Her er en samlet oversikt over ofte stilte spørsmål og svar om Bypakke Tønsberg-regionen.

Hva er Bypakke Tønsberg-regionen?

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Stokke kommuner, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen. Prosjektet skal planlegge og bygge et helhetlig transportsystem i Tønsberg-regionen.

Hvem står bak bypakka?

Partene i bypakka er Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner og Vestfold fylkeskommune. Statens vegvesen er utfører det faglige i samarbeid med administrasjonen hos partene.

Hvordan finansieres tiltakene i bypakka?

Tiltakene i bypakka skal finansieres gjennom fylkeskommunale midler og bompenger.

Hva betyr Ringveikonseptet?

Ringvegkonspetet er det anbefalte konseptet for en helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen. I Konseptvalgutredning for helhetlig transportsystem i Tønsberg-regionen ble flere ulike konsepter vurdert, og det var Ringvegkonseptet som ble vurdert som den beste løsningen.  Ringvegkonseptet inkluderer en stor kollektiv- og sykkelsatsing, og en ny fastlandsforbindelse i nord.

Når blir det bygget en ny fastlandsforbindelse?

Planlagt fremdrift tilsier oppstart bygging i 2020/2021. Byggetiden er normalt om lag 3 år.

Hvem er det som bestemmer i dette prosjektet?

Bypakka har en overordnet styringsgruppe som består av tre politiske valgte representanter fra hver kommune og fire fra fylkeskommunen. Mange av de store beslutningene og vedtakene skal i tillegg gjøres i hver enkelt kommune og i fylkeskommunen.

Skal fastlandsforbindelsen finansieres med bompenger?

Ja, fastlandsforbindelsen skal i stor grad finansieres med bompenger, i tillegg til fylkeskommunal midler.

Blir det bro eller tunnel?

Både bro- og tunnelløsninger er aktuelle foreløpig. Dette blir bestemt i kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse som skal være ferdig ved årsskifte 2017/2018.

Hvorfor er ikke Vestfjordforbindelsen med blant alternativene som vurderes for ny fastlandsforbindelse?

Vestfjordforbindelsen ble vurdert i arbeidet med konseptvalgutredningen for et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen (KVU). I denne vurderingen nådde ikke Vestfjordforbindelsen opp. KVUen ble kvalitetssikret av et eksternt firma (KS1), og heller ikke her nådde denne løsningen opp. Vestfjordforbindelsen svarer ikke på behovet i Tønsberg-regionen, og har en del negative virkninger. Du kan lese mer om begrunnelsen her.

Senere har også Samferdselsdepartementet i samråd med regjeringen bestemt basert på KVU og KS1 at det er en løsning  mot Korten eller Jarlsberg som skal utredes videre.

Når avsluttes eksisterende bompengeinnkreving?

Eksisterende ordning er ferdig nedbetalt 3-4 kvartal 2016.

Blir infrastrukturen for bompengeinnkrevingen stående til ”neste gang”?

Statens vegvesen er i gang med å planlegge nedleggelsen av bomstasjonene. Det er mulig noe av infrastrukturen kan bli stående, men alt utstyret må uansett byttes da dette er modent for utskiftning.

Når blir bompengeinnkrevingen gjenopprettet?

Følgende vedtak er fattet hos partene våren 2013 (sak om høring av KVU) :

«Bompengeinnkrevingen for veipakke 1 kan ikke forlenges. Finansiering av et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen inklusiv ny fastlandsforbindelse fremmes for Stortinget. Brukerbetaling for nye transportløsninger skjer når de ulike anlegg og tiltak er åpnet.»

Dersom en venter med innkreving til alle anlegg og tiltak er åpnet vil dette tilsi en oppstart omkring 2023-2024. Dette forutsetter at det er mulig for partene å låne nødvendige midler til investering. Dette vil bli vurdert nærmere i det videre arbeidet.

Hvor mye må jeg betale i bompenger når bommen kommer opp igjen?

Foreløpige beregninger gjort i forbindelse med Konseptvalgutredningen viser en takst på 15-20 kroner. Beregningene er gjort for et investeringsnivå på 2,7 til 3,7 milliarder kroner. Den høyere summen er gjort for å ta høyde for en eventuell kostnadsøkning. Denne taksten inkluderer ikke rabattordninger. Nasjonale føringer her tilsier en maksimum rabatt på 20%. I det videre arbeidet vil også tidsdifferensierte takster bli vurdert; altså at det kan bli dyrere å kjøre i rush-perioder og billigere utenom rush.

Hvordan skal eventuell mellomfinansiering ordnes og garanteres?

Partene i bypakken har forskuttert 10 millioner til planlegging. Dette gjør de gjennom å stille garanti for låneopptak. Det vil i løpet av våren bli behandlet en sak hos partene om ytterligere forskuttering av nødvendige planmidler.

Hva er status på arbeidet med kollektiv- og sykkelsystemet inkl. innfartsparkering?

Her jobbes det med å finne egnet plantype for kollektiv- og sykkelarbeidet. Dette legges frem som sak for styringsgruppene desember/januar 2015/2016, med oppstart til våren. Innfartsparkering må sees i sammenheng med dette planarbeidet.

Hvordan er fremdriftsplanen for den samlede Bypakka?

Det jobbes nå med kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse, og det er mål om vedtak av denne høsten 2017. Neste steg er reguleringsplan som vi ønsker å få vedtatt høsten 2019. Oppstart bygging ser vi for oss i 2020-2021. Byggeperioden er vanligvis om lag tre år, med åpning av ny fastlandsforbindelse i 2023-2024. De andre planoppgavene i bypakken vil foregå parallelt med kommunedelplanarbeid og reguleringsplan arbeid, med varsling av oppstart for hovedaksene for buss og sykkel og gatebruksplan våren 2016. En del tiltak her kan starte bygging før fastlandsforbindelsen forutsatt finansiering. Noen tiltak kan først gjennomføres etter at man har fått flyttet trafikk og en kan bygge om og omprioritere eksisterende vegareal.

Hvilke kriterier er lagt for rammen for de samlede investerings- og driftskostnadene for hele Bypakka og for akseptabel størrelse på bompengesatsen?

Rammen for de samlede investeringskostnadene er med utgangspunkt i KVU-anbefalingen samt lokalpolitiske vedtak om hva som skal være en del av bypakken. Videre er det vedtatt at «Bypakke Tønsberg-regionen skal ha en andel som vektlegger gående, syklende og kollektiv. Denne andelen skal være minst den samme som det er lagt til grunn i KVU» (om lag 15 %). Saken finner du her.

Det er laget en mulighetsstudie for brukerfinansiering/bompenger.

Mulighetsstudien er ikke behandlet politisk, men gir en indikasjon på sammenheng mellom investeringsnivå og bompengetakst. Endelig sammensetning av pakka samt bompengetakst må vurderes i det videre arbeidet.

Hva er antatt kostnad for planleggingskostnaden i Bypakka og hvordan blir den finansiert?

Antatt planleggingskostnad for bypakka er om lag 100 millioner kroner. Dette tenkes som nevnt finansiert gjennom å stille garanti for låneopptak.
 

arrow Forsiden