Sju alternativer igjen

Her ser du alternativene for ny fastlandsforbindelse.

Statens vegvesen har utarbeidet en silingsrapport for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Det har vært opptil 20 alternative linjer. Etter silingsprosessen står det igjen sju alternativer.

 

Alternativer som er med videre

Linje Beskrivelse
11000 Høy svingbru syd i korridoren; dagløsing over Smørberg
11500 Høy svingbru syd i korridoren; fjelltunnel forbi Smørberg
12000 Lav klaffebru nord i korridoren
12200 Kort undersjøisk tunnel med permanent spuntløsning
16200 Lav klaffebru vest i korridoren
16700 Kort undersjøisk tunnel med permanent spuntløsning
17100 Undersjøisk fjelltunnel fra Kolberg til Korten (mulighet for ramper fra Kaldnes) (svært usikker geologisk)

 

Målet med silingsprosessen er å forkaste alternativ som det ikke er ønskelig å utrede gjennom konsekvensutredningen, slik at man står igjen med et begrenset antall realistiske linjer for behandling i den interkommunale kommunedelplanen.

Her finner du illustrasjoner av alternativene (flickr.com)

Veien videre

Fastsatt planprogram (PDF) beskriver en silingsprosess slik at et overkommelig knippe alternativer skal konsekvensutredes. Silingsprosessen er beskrevet i rapporten «Siling av alternativer - HOVEDRAPPORT». Hovedrapporten gir en grovmasket beskrivelse av konsekvensene av alle vurderte alternativ og gir en begrunnet anbefaling om hvilke alternativ som videreføres og hvilke alternativ som foreslås silt bort.

Her kan du lese sammendraget av hovedrapporten (PDF)

Siling av alternativer skal behandles politisk i Vestfold fylkeskommune, og i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner.

Silingsmaterialet vil bli vedlagt kommunedelplanmaterialet når dette skal til offentlig ettersyn og senere til politisk behandling.

Innspill fra åpne møter

Som en del av silingsprosessen inviterte Vegvesenet til åpne møter. God deltakelse og engasjement gav mange innspill til det videre arbeidet. Her kan du lese referat og oppsummering fra de åpne møtene.

Referat åpent møte 26. 11. 2015 (PDF)

Rapport åpent arbeidsmøte 14.12.2015 (PDF)

arrow Forsiden