Supplerende analyse av konkurranseevnen

Nå foreligger en supplerende analyse av hvordan de to alternativene til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme på sikt vil påvirke regionens konkurranseevne, næringslivet og muligheten for lokal og regional utvikling.

Interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme ligger ute på høring. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) supplerer den tidligere utredningen av lokale og regionale virkninger, som allerede inngår i konsekvensutredningen.

De to alternativene til ny fastlandsforbindelse er vurdert etter to kriterier: effekten på regional konkurranseevne for næringslivet gjennom regionforstørring og effekten på by- og arealutvikling i forhold til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). TØI har tatt i bruk en annen metode og et annet datagrunnlag for å vurdere effekten av en ny fastlandsforbindelse etter disse kriteriene.

Et bredere kunnskapsgrunnlag

TØI-rapporten trekker i samme retning som fagrapporten «Lokale og regionale virkninger», der en senketunnel er vurdert som mer positiv for den lokale og regionale utviklingen enn en bro.

Hovedkonklusjonen i TØI-rapporten er at tunnel fra Kaldnes til Korten gir størst effekt på regional konkurranseevne, er mest gunstig for dagens pendlingsmønster og er mest i tråd med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Det er særlig Nøtterøy og Tjøme som vil nyte godt av de positive effektene – uansett hvilket alternativ som velges. Begge alternativene vil bidra positivt for den regionale konkurranseevnen.

- Det er positivt at vi nå har fått mer kunnskap om hvordan de to alternativene til ny fastlandsforbindelse er ventet å påvirke den lokale og regionale utviklingen i Tønsberg og omegn. Det var behov for mer kunnskap om forskjellene mellom bro og tunnel med tanke på regionens konkurransekraft over tid, sier Rune Hogsnes (H), leder i overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen.

Overordnet styringsgruppe ble orientert om den supplerende rapporten i saksutredningen som ble behandlet i møtet i november, da gruppen besluttet å legge ny fastlandsforbindelse ut på høring.

- Vi skulle gjerne hatt en mer utdypende analyse av lokale og regionale virkninger tidligere, men det var først da vi fikk oversikt over de øvrige fagrapportene at vi innså at det regionale perspektivet ikke var godt nok belyst, sier Hogsnes.

TØI-analysen inngår i øvrige høringsdokumenter

Rapporten «Over eller under vann – vest eller nord? Vurdering av effekten av to traseer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy på næringsliv og konkurransekraft» er nå offentlig og inngår som en del av de øvrige høringsdokumentene.

TØI-rapporten er sendt til de samme mottakerne som mottok høringsbrevet i begynnelsen av desember. Fristen for å si sin mening om ny fastlandsforbindelse er fredag 9. februar.

arrow Forsiden