Veien videre for ny fastlandsforbindelse

Nå er intensjonsavtalen for ny fastlandsforbindelse vedtatt politisk og snart kan planleggingen av bruforbindelsen fra Færder starte. Her får du en oversikt over hva som skjer framover.

Intensjonsavtalen som partene i Bypakke Tønsberg-regionen signerte i romjulen, innebærer at det bygges en bru fra Ramberg til Smørberg, under flere forutsetninger som er gjengitt i avtalen

Avtalen er nå vedtatt av Færder kommunestyre, Vestfold fylkesting og Tønsberg bystyre. Snart kan planleggingsarbeidet på et mer detaljert nivå starte, og først skal det lages en reguleringsplan

Dette er veien videre mot ny bruforbindelse:

  • Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og Tjøme behandles i Færder kommunestyre og Tønsberg bystyre (mars 2019).
  • Deretter starter arbeidet med reguleringsplanen. En reguleringsplan bestemmer nøyaktig hvor veien skal ligge og viser detaljert hva som trengs av arealer til fastlandsforbindelsen og midlertidige arealer i byggefasen. Planarbeidet tar normalt to år (starter våren 2019).
  • Grunneiere, festere og naboer mottar et varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet per brev. Berørte offentlige organer og andre interesserte varsles også, enten per brev eller i en kunngjøring. Ved varsel om oppstart og kunngjøring, vil avgrensningen av planområdet angis (våren 2019).
  • Det blir arrangert informasjonsmøter i forbindelse med oppstarten, slik at alle berørte får muligheten til å komme med nyttig informasjon slik at planen blir best mulig. Alle kan sende inn sine innspill i løpet av høringsperioden.
  • Når reguleringsplanen er ferdig utarbeidet, legges den ut på høring og offentlig ettersyn. I denne perioden blir det også arrangert informasjonsmøter og åpne kontordager, og det blir mulig å sende inn høringsinnspill (høst 2020/vår 2021).
  • Deretter skal reguleringsplanen justeres, før den sendes til politisk behandling i de politiske organene. Parallelt med dette, behandles en sak som synliggjør helheten i bypakken med flere tiltak som skal bidra til at målene til Bypakke Tønsberg-regionen nås (våren 2021). 
  • Sammen med saken om helheten i bypakken, danner en vedtatt reguleringsplan grunnlaget for bompengeproposisjonen som skal behandles i Stortinget. Denne sier blant annet noe om hvordan bompengeinnkrevingen vil bli (behandles trolig i 2021, men usikkert på grunn av stortingsvalget samme år).
  • Deretter utarbeides det en byggeplan, som er en ytterligere detaljering av reguleringsplanen. Byggeplanen er et underlag for gjennomføringen av prosjektet, og det er i denne fasen entreprenørene for byggeprosjektet velges (2021-2022).
  • Tidspunktet for byggestart er vanskelig å anslå sikkert, siden det avhenger av fremdriften for arbeidet med reguleringsplanen og Stortingets behandling av bompengeproposisjonen. Byggestart blir tidligst i 2022.
  • Byggeperioden varer vanligvis i tre år. Åpningen av ny fastlandsforbindelse blir i 2024-2025.
arrow Forsiden