Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

En ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy vil avlaste Tønsberg sentrum for biltrafikk. Det gir nye muligheter for buss, sykkel og folkeliv i byen. Gatebruksplanen beskriver hvordan vi skal bruke bygatene i fremtiden.

Gatebruksplan for Tønsberg sentrum er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. En ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme vil avlaste Tønsberg for en del biltrafikk. Dette åpner for nye muligheter på dagens gatenett i Tønsberg sentrum.

Det blir for eksempel lettere å legge til rette for god fremkommelighet for bussen inn til byen. Mindre belastende biltrafikk gir muligheter for et byliv tilrettelagt for gående og syklende.

Målet er å skape en levende og miljøvennlig by. Gjennom arbeidet med gatebruksplanen har vi sett på hvordan transportsektoren kan bidra til å nå disse målene.

Gatebruksplanen ble vedtatt i Tønsberg bystyre i september 2017. Planen gir retningslinjer for fremtidig bruk av gatene i Tønsberg sentrum og skal følges opp med mer detaljerte planer for de ulike tiltakene som er foreslått. 

Gatebruksplanen skal revideres i tråd med kommunens mobilitetsplan

De vedtatte traséene for buss og sykkel i gatebruksplanen er noe endret etter at Tønsberg kommune vedtok sin mobilitetsplan i 2021, og gatebruksplanen vil oppdateres i tråd med Mobilitetsplanen. Dette arbeidet er planlagt startet opp våren 2024. Les mer: Mobilitetsplan for Tønsberg sentrum

«Gå, sykle og ta buss når du kan. Kjør når du må.»

Oversikt over aktuelle tiltak:

  • Omlegging av kollektivruta gjennom byen fra Stoltenberggaten til Nedre Langgate, Tollbodgaten og Halvdan Wilhelmsens allé.
  • Ny kollektivterminal ved jernbanen. 
  • Stenging av Nedre Langgate for gjennomkjøring med bil mellom Tollbodgaten og Møllegaten.
  • Sykkelruter gjennom øvre og nedre del av sentrum.
  • Sykkelrute i Møllegata fra Brygga til øvre bydel.
  • Mer og bedre sykkelparkering.

Tidshorisont

Omlegging av kollektivruta gjennom byen er det tyngste tiltaket i gatebruksplanen. Vi er avhengig av god fremkommelighet for buss i Nedre Langgate for å kunne gjennomføre omleggingen og dette er mulig først når ny fastlandsforbindelse er på plass. Den store omleggingen av trafikksystemet i Tønsberg er derfor mulig først om noen år.

I mellomtiden håper vi å få gjennomført mindre tiltak som bedrer forholdene for gående og syklende som for eksempel åpning for sykling mot enveiskjøring, bedre sykkelparkeringsanlegg, utbedring av sykkeltraséer med jevnt dekke, skilting og oppmerking.

Her finner du en oversikt over hvem som deltar i arbeidsgruppen for dette delprosjektet.

Kontaktpersoner

Lene Stenersen

Lene Stenersen

Delprosjektleder / faglig leder
Vestfold fylkeskommune

Mobil: 986 42 646

Emilie Lassen Bue

Emilie Lassen Bue

By- og kommuneplanlegger
Tønsberg kommune

Mobil: 992 96 814

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Ny vurdering av busstrasé gjennom sentrum

Plan for gange, sykkel og kollektivtransport har nylig vært på høring, og det kom noen innspill spesielt til busstrasé i Møllergaten. Nå gjøres en ny faglig vurdering av løsningen.

Byen som vil ha menneskene i sentrum

Hvis vi ønsker at Tønsberg skal ha et levende og attraktivt bysentrum, er gode, miljøvennlige transportløsninger en helt nødvendig forutsetning for å lykkes. Det legger den nye gatebruksplanen for Tønsberg og den interkommunale planen for gange, sykkel og kollektivtransport til rette for.

Gatebruksplanen for Tønsberg er vedtatt

Den første planen i Bypakke Tønsberg-regionen er vedtatt av Tønsberg bystyre.

Hvor skal vi sykle, gå, kjøre bil og buss i 2024?

Gatebruksplanen for Tønsberg sentrum er ute på høring

Behandler plan for gatebruk i Tønsberg

Møte i overordnet styringsgruppe (OSG)

Tønsberg rådhus

Åpen kontordag om gatebruksplanen

Åpen kontordag på rådhuset om gatebruksplanen for Tønsberg sentrum.

Workshop om grønn mobilitet

Vi har gjennomført en workshop om grønn mobilitet og byliv i november i forbindelse med arbeidet med gatebruksplanen.

Åpen kontoruke i uke 45

Ønsker dialog med innbyggerne

Kunnskapsgrunnlaget er klart

For gatebruksplan i Tønsberg sentrum

Rapport om gatebruksplan

Rapporten fra det åpne arbeidsmøtet om gatebruksplan fra Tønsberg sentrum er klar.

Gode innspill på åpent møte

Gratis wifi og timeparkering var noen av forslagene.

Åpent møte om gatebruksplan

Alle er velkomne torsdag 26 mai.