Ny fastlandsforbindelse fra Færder

Bypakke Tønsberg-regionen utreder og planlegger en ny fastlandsforbindelse. En ny bru skal gi en samfunnssikker vei til øyene, og samtidig avlaste Tønsberg sentrum og Teie for biltrafikk. Den nye fastlandsforbindelsen gir også bedre framkommelighet for bussene på dagens veinett.

Det bor ca. 27 000 mennesker i Færder kommune. Alle er avhengig av en robust, sikker og effektiv transportløsning til fastlandet - en ny fastlandsforbindelse som er til å stole på.

Avlaste bysentrum for biltrafikk

Den nye fastlandsforbindelsen skal avlaste Tønsberg sentrum for biltrafikk, og være en trafikksikker og pålitelig forbindelse til og fra øyene. Forbindelsen er en forutsetning for å utvikle et godt kollektivtilbud og et godt utbygd gang- og sykkelvegnett mellom øyene og fastlandet. Den vil lette framkommeligheten og forutsigbarheten i reisetid for alle trafikantgrupper, og ha en positiv virkning både for varetransport, næringstrafikk, handlereiser og arbeidsreiser.

Bedre framkommelighet for bussene

En ny fastlandsforbindelse vil gi en bedre mulighet til å bruke gatene i Tønsberg sentrum på en annen måte. Bussene får bedre framkommelighet på dagens veinett og Nedre Langgate blir en bygate med beskjeden biltrafikk. Dette gir mange nye møteplasser, noe som gjør byen mer attraktiv.

Den nye fastlandsforbindelsen vil også avlaste Teie og andre bynære områder for biltrafikk og gjøre disse områdene til mer trivelige og attraktive steder å bo og leve.

På dagens Kanalbru skal det legges til rette for kollektivtrafikk, med prioritering for buss til og fra byen.

Hold deg oppdatert om siste nytt om fastlandsforbindelsen 

Nederst på denne siden finner du en oversikt over alle aktueltsakene Bypakke Tønsberg-regionen har publisert om framdriften i arbeidet med ny fastlandsforbindelse. 

De politiske organene i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Tønsberg kommune og Færder kommune behandler også saker om fastlandsforbindelsen. Vil du holde deg oppdatert, er disse møtene også verdt å følge med på. Agenda og møtepapirene finner du på partenes hjemmesider.

Du kan også følge Bypakke Tønsberg-regionen på Facebook for å få oppdateringer.

Kontaktpersoner

Nils Brandt

Nils Brandt

Delprosjektleder / faglig leder
Statens vegvesen

Mobil: 993 86 033

Arild Vestbø

Arild Vestbø

Planleggingsleder
Vestfold fylkeskommune

Mobil: 918 28 740

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse - Se det her!

– Få svar på dine spørsmål i digitalt informasjonsmøte 1. mars

Fikk presentert mulige kostnadskutt

Overordnet styringsgruppe (OSG) fikk presentert mulige innsparingsforslag for fastlandsforbindelsen.

Opptak av webinar om fastlandsforbindelsen

Fikk du ikke med deg informasjonsmøtet knyttet til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse i Tønsberg kommune. Her finner du webinaret i opptak.

Minner om digitalt informasjonsmøte

Bypakke Tønsberg-regionen inviterer til informasjonsmøte mandag 15. juni kl. 18-19, og temaet er varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse i Tønsberg kommune.

Varsel om oppstart i Tønsberg kommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune varsler om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Tønsberg kommune.

Øst-korridoren til politisk behandling i juni

Kommunestyrene i Færder og Tønsberg og fylkestinget i Vestfold og Telemark behandler saken om Øst-korridoren og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse i juni. Nå er sakspapirene til møtene tilgjengelige.

Blir ikke møte med departementet

I februar sendte bypakken brev til samferdselsministeren og ba om et møte for å diskutere videre arbeid med tilleggsutredninger. Nå har svaret kommet og statssekretæren ser ikke behov for et møte i denne omgang.

Bypakken har fått svar fra departementet

Det legges nå opp til ny politisk behandling i Færder og Tønsberg kommunestyrer samt Vestfold og Telemark fylkesting etter at Staten sier nei til å finansiere tilleggsutredninger om Øst-korridoren gjennom forskuttering av en fremtidig bompengeordning.

Informasjonsmøte avholdt om oppstart i Færder kommune

Omtrent 100 personer møtte opp på informasjonsmøtet på Teigar ungdomsskole den 10. mars for å få informasjon om oppstart av reguleringsplanarbeidet for "Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune".

Øst-alternativet sto på dagsordenen

I onsdagens møte i overordnet styringsgruppe ble det flertall for å sammenstille kjent informasjon om «Øst-alternativet» før videre politisk behandling. Samtidig avventer styringsgruppen svar fra Samferdselsdepartementet.

Varsel om oppstart i Færder kommune

Fylkeskommunen varsler om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Færder kommune.

Brev til departementet om tilleggsutredninger

Bypakke Tønsberg-regionen har sendt brev til Samferdselsdepartementet med spørsmål rundt å utrede Øst-korridoren som et alternativ til broen fra Ramberg til Smørberg.

Orienterte om status for fastlandsforbindelsen

Ny overordnet styringsgruppe er på plass og i det første møtet orienterte nye ordførere og fylkesordfører om sine politiske plattformer og status for fastlandsforbindelsen.

Åpne kontordager

Bypakke Tønsberg-regionen er i gang med reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse fra Færder i tråd med vedtatt kommunedelplan.

Gjennomføring av grunnundersøkelser

Det pågår for tiden arbeider i den planlagte vegtraseen og i Vestfjorden.

Informasjonmøte for grunneiere som kan bli berørte av kryssløsning på Kolberg

Det jobbes med ulike kryssalternativer ved Kolberg og beboere som kan bli berørte av den nye løsningen ble invitert til informasjonsmøte den 6. juni.

Oppstart av reguleringsplan Tønsberg og Færder kommune utsettes til høsten

Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse ble i mars vedtatt av kommunestyret i Færder og bystyret i Tønsberg. I henhold til kommunisert fremdrift, skulle oppstart av arbeidet med reguleringsplan i de to kommunene varsles før sommeren.

Godt besøkt informasjonsmøte for grunneiere som kan bli berørte av den nye fastlandsforbindelsen

Kommunestyresalen i Færder fyltes opp med ca 120 grunneiere den 4.april, da det ble arrangert informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse for direkte berørte og mulig berørte grunneiere.

Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse er nå vedtatt

Bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Færder vedtok i mars kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og Tjøme. Planvedtaket innebærer ny fastlandsforbindelse med bru fra Smørberg til Ramdal, med vei i tunnel fra Ramdal under Teieskogen til Kolberg og ny tverrforbindelse mellom fv. 308 Kirkeveien og fv. 309 Smidsrødveien via Bekkeveien.

Grunneiere som kan bli berørt av ny fastlandsforbindelse inviteres til informasjonsmøter

Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse er vedtatt av Færder kommune og Tønsberg kommune. I den forbindelse inviterer Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune grunneiere som kan bli berørt til informasjonsmøte torsdag 4. april kl. 18.00 – 20.00 i kommunestyresalen (Tinghaugveien 18).

Veien videre for ny fastlandsforbindelse

Nå er intensjonsavtalen for ny fastlandsforbindelse vedtatt politisk og snart kan planleggingen av bruforbindelsen fra Færder starte. Her får du en oversikt over hva som skjer framover.

Intensjonsavtalen til politisk behandling

I romjulen signerte partene i Bypakke Tønsberg-regionen en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder. Nå starter den politiske behandlingen av avtalen.

Inngår avtale om ny fastlandsforbindelse

Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har i dag inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder, som innebærer at det bygges bru fra Ramberg til Smørberg.

Enige om å møtes igjen

Tirsdag møttes partene i bypakken hos Fylkesmannen for å diskutere løsninger for å få på plass en ny fastlandsforbindelse. Partene er enige om å møtes igjen for å fortsette dialogen.

Byfjorden og Teie på sakskartet

Overordnet styringsgruppe (OSG) rettet særlig oppmerksomheten mot to saker i møtet 12. november – skanningen av sjøbunnen i Byfjorden og forslaget til gatebruksplan for Teie.

Resultater fra skanningen er ikke klare

Overordnet styringsgruppe møttes tirsdag for å få en orientering om skanningen av sjøbunnen i Byfjorden, der traseen for en eventuell senketunnel vil gå. De endelige resultatene er ikke klare.

Møte i styringsgruppen 30. oktober

Overordnet styringsgruppe (OSG) i Bypakke Tønsberg-regionen samles til et nytt møte tirsdag 30. oktober. Møtet er åpent for publikum.

Skanner sjøbunnen i Byfjorden

Overordnet styringsgruppe vedtok i august å bevilge penger til skanning av sjøbunnen i Byfjorden. Hensikten er å øke kunnskapen om hva som kan ligge i grunnen. Nå er skanningen i gang.

Styringsgruppen ber om skanning av sjøbunnen

Overordnet styringsgruppe vedtok i mandagens møte å bevilge penger til skanning av sjøbunnen i Byfjorden, for å øke kunnskapen om hva som kan ligge i grunnen.

Overordnet styringsgruppe møtes

Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen møtes til det første møtet etter sommerferien mandag 20. august. Møtet er åpent for publikum.

Dialogen mellom partene er i gang

Det er fylkesmannen som er prosessveileder når Færder kommune, Tønsberg kommune og fylkeskommunen diskuterer hvordan man skal komme i mål med ny fastlandsforbindelse.

Møte i styringsgruppen for bypakken

Tirsdag 19. juni er det møte i overordnet styringsgruppe, og den videre prosessen for ny fastlandsforbindelse er blant sakene som står på sakskartet.

Fylkestinget går for bru

Det sto mellom tunnel og bru da fylkestinget møttes til ekstraordinært møte i kveld.

Kommunestyret med flertall for tunnel

Kommunestyret i Færder valgte tunnelalternativet med 28 mot 19 stemmer i møtet 30. mai.

Bystyret i Tønsberg med flertall for tunnel

Bystyret i Tønsberg valgte tunnelalternativet med 32 mot 7 stemmer i bystyremøtet 23. mai.

Den politiske behandlingen er i gang

Maimøtene i bystyret i Tønsberg, kommunestyret i Færder og Vestfold fylkesting nærmer seg. Det er det politiske flertallet i disse folkevalgte organene som avgjør ny fastlandsforbindelse.

Tar anbefalingen om ny fastlandsforbindelse til orientering

Overordnet styringsgruppe tok i dagens møte anbefalingen om ny fastlandsforbindelse til orientering, og oversender saken til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.

Møte i samarbeidsgruppa

Bypakke Tønsberg-regionen inviterte for åttende gang samarbeidsgruppen til møte, og tema denne gang var i all hovedsak den anbefalte løsningen for ny fastlandsforbindelse.

Anbefaler tunnel fra Kaldnes til Korten

Administrativ styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten. Denne fastlandsforbindelsen vurderes som det beste alternativet samlet sett.

Høringsinnspill med kommentarer

Bypakken mottok over 400 høringsinnspill om ny fastlandsforbindelse. Innspillene er gjennomgått og kommentert, og vurdert inn i beslutningsgrunnlaget for bro eller tunnel.

Bru eller tunnel? - Nå kommer anbefalingen

På torsdag er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen, og da presenterer administrativ styringsgruppe sin anbefaling for ny fastlandsforbindelse.

Supplerende analyse av konkurranseevnen

Nå foreligger en supplerende analyse av hvordan de to alternativene til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme på sikt vil påvirke regionens konkurranseevne, næringslivet og muligheten for lokal og regional utvikling.

Informasjonsmøter om ny fastlandsforbindelse

Fristen for å si sin mening om ny fastlandsforbindelse nærmer seg, og Bypakke Tønsberg-regionen inviterer til informasjonsmøter for alle som ønsker mer informasjon.

Se illustrasjoner av ny bro eller tunnel!

Vi har finpusset på illustrasjonene og oppdatert filmen som viser de to anbefalte løsningene for ny fastlandsforbindelse. Ta en kikk!

- Still dine spørsmål på åpne kontordager!

Tirsdag og torsdag denne uken inviterer bypakken til åpne kontordager, en fin anledning for innbyggere til å stille spørsmål om ny fastlandsforbindelse direkte til fagfolk.

Fastlandsforbindelsen legges ut på høring

Overordnet styringsgruppe vedtok i går å legge to alternative forslag til kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse ut på høring.

Behandler høring om fastlandsforbindelsen

Det er ventet at overordnet styringsgruppe i morgendagens møte beslutter hvilke alternativer til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme som legges ut på høring.

Anbefaler hengebro og senketunnel

Bypakken anbefaler politikerne å legge to alternativer til ny fastlandsforbindelse ut på høring - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten.

To alternativer for ny fastlandsforbindelse

Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler å sende to alternativer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme på høring. Den faglige anbefalingen blir gjort kjent 7. november.

Ny fastlandsforbindelse vurdert etter fagtemaer

Tre uker før Bypakke Tønsberg-regionen legger fram anbefalingen for ny fastlandsforbindelse, ble overordnet styringsgruppe orientert om hvordan de syv alternativene er vurdert innenfor ulike fagtemaer.

Bypakken legger fram fagrapporter

I det neste møte i overordnet styringsgruppe orienterer bypakken om kunnskapsgrunnlaget til konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse.

Faglig anbefaling er snart klar

Statens vegvesen jobber med en faglig anbefaling om hvor den nye fastlandsforbindelsen skal gå. To alternativer legges fram for politikerne 7. november.

Fremdriftsplan for ny fastlandsforbindelse

Mål om å ha faglig anbefaling klar i oktober

Dykkere undersøker bunnen i Byfjorden

En del av utredningsarbeidet for ny fastlandsforbindelse

De fleste skal til Tønsberg sentrum

Resultater fra trafikkundersøkelse

Medvirknings- og informasjonsmøter

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Åpen kontoruke i uke 45

Ønsker dialog med innbyggerne

Beregn ekstra tid på jobbreisen tirsdag

Trafikkundersøkelse i Tønsberg-området

Fra syv til åtte alternativer som utredes videre

Overordnet styringsgruppe tok inn ett forslag i tillegg til de som var anbefalt fra Statens vegvesen.

På jakt etter kulturminner

Georadar avslører kulturminner i traseer

Sju alternativer igjen

Her ser du alternativene for ny fastlandsforbindelse.

Hvilke alternativer står igjen?

Åpent møte om ny fastlandsforbindelse

Revidert planprogram

For ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Mange gav innspill

Mer enn 50 høringsuttalelser om fastlandsforbindelsen.

Formelt i gang

Nå er arbeidet med fastlandsforbindelsen formelt i gang.

Varsel om planoppstart

For ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Møt oss på Farmandstredet

Åpen kontordag onsdag 6. januar.

Bypakka vil ha dine forslag

På mandag er det åpent arbeidsmøte.

Stort engasjement og applaus

Nesten full sal på åpent møte om fastlandsforbindelsen.

Åpent møte om fastlandsforbindelsen

Alle er velkomne til åpent møte torsdag 26. november kl 18.

Planprogram på høring

Forslag til planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Lokale myndigheter avgjør

Planprogram for ny fastlandsforbindelse ut på høring

Regjeringen går for Ringveikonseptet

I planleggingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen

Bypakke Tønsberg-regionen - hvor er vi nå?

Samarbeidsprosjektet Bypakke Tønsberg-regionen venter nå på regjeringens beslutning om videre planlegging av bypakken.

Samlet om helhetlige trafikkløsninger

Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke har inngått samarbeid om planlegging og realisering av «Bypakke Tønsberg-regionen».

Enige om utredning av fastlandsforbindelse

Felles uttalelse til samferdelsministeren.