Reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse - Planforslag på høring og offentlig ettersyn

Monotårn N Monotårn N

Vestfold og Telemark fylkeskommune varslet i februar 2023, iht. plan- og bygningslovens § 12-10, at detaljregulering for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder» legges ut til høring og offentlig ettersyn. Reguleringsplanene ble vedtatt lagt ut på høring i Færder kommune 1. februar 2023 og i Tønsberg kommune 27. januar 2023, og var på høring med frist 2. april 2023.

På denne siden finner du dokumentene som var på høring/offentlig ettersyn, og informasjon om høringsperioden. Revidert plan og tilhørende dokumenter finner du på siden "Reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse - revidert plan etter høring/offentlig ettersyn".

Ny fastlandsforbindelse er del av Bypakke Tønsberg-regionen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, og Færder og Tønsberg kommuner.

Høringsuttalelse

Synspunkter eller merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 2. april 2023 til:
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, eller på e-post: post@vtfk.no 
Husk å merke innspillene med: «23/08194 Ny fastlandsforbindelse fra Færder».

Informasjonsmøte

Onsdag 1. mars 2023 kl. 18:00 – 19:30, var det digitalt informasjonsmøte i regi av bypakka. Vi oppfordret til å sende inn spørsmål på forhånd.

Se møtet her: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGUxOGRlMzEtODc3OS00YTc5LTg2YzMtMzc3NTFkNWZhMDJi%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2208f3813c-9f29-482f-9aec-16ef7cbf477a%22%2C%22Oid%22%3A%22eb20b7e1-897f-4e6c-9933-d415f946b8d5%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Åpen kontordag

Mandag 6. mars fra kl. 12:00–19:00, er det åpen kontordag i møterom Skiringssal, på fylkeshuset i Tønsberg (Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg). Her kan du stille spørsmål til planleggerne, og det er ikke behov for å avtale tid på forhånd.

Avtal et eget møte med oss
7. mars, 9. mars og 13. mars kan du avtale møtetid med oss på forhånd og dermed få god anledning til å få svar på nettopp dine spørsmål. Møtene holdes på fylkeshuset i Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg. Tilgengelig møtetid alle dagene er i tidsrommet 14:00–19:00. Send en e-post med ønsket dato og klokkeslett til: bypakka@vtfk.no.

Hva skjer med min eiendom? 

For å gjennomføre prosjektet er det behov for å erverve grunn. I noen tilfeller er det behov for å erverve hele eiendommer. De dette gjelder har prosjektet allerede vært i dialog med.I en del andre tilfeller er det behov for å erverve deler av eiendommen, også kalt «stripeerverv». Så langt har ikke prosjektet vært i direkte dialog med de dette gjelder. Det er laget såkalte w-tegninger som viser nødvendig grunnerverv. Disse inneholder gårds- og bruksnummer, samt beslag av areal. Disse tegningene finner du blant høringsdokumentene lengre ned på denne siden.


Varsel om utvidelse av planområdet
Det varsles om en mindre utvidelse av planområdet. Dette gjelder to områder i forhold til varslet plangrense.

Utvidelse 1 – Teieskogen, gnr. 1 bnr. 1

I forbindelse med at den planlagte veitunnelen er endret fra to til ett løp er det behov for luftetårn midt på veitunnelen. Hensikten med utvidelsen av planområdet er å sikre kjøreatkomst til anlegg og drift av luftetårnet.

Utvidelse 2 – Stalsbergveien, gnr. 129 bnr. 39, 411 og 506

Hensikten med utvidelsen av planområdet er å sikre midlertidig kjøreatkomst til foreslått bygge- og anleggsområde på Kaldnes. 

Notat om tilleggsvarselet og kart som viser utvidet planområdet er lagt ut sammen med de andre høringsdokumentene under.

 

Om plandokumentene

Reguleringsplanen består av en rekke dokumenter der plankart og bestemmelser er forskjellig for hver kommune, mens planbeskrivelse og fagrapporter er felles for begge kommunene.

Under finnes en oversikt over plandokumentene som nå er på høring. Det er foretatt noen endringer basert på den politiske behandlingen i Tønsberg kommune. Vedtaket kan leses i protokollen fra møtet i Tønsberg kommune den 27. januar (lenke lenger ned på siden). 

 

Om reguleringsplanprosessen

 • En reguleringsplan bestemmer nøyaktig hvor veien skal ligge og viser detaljert hva som trengs av arealer til fastlandsforbindelsen og midlertidige arealer i byggefasen. Planarbeidet tar normalt to år.
 • Grunneiere, festere og naboer mottar et varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet per brev. Berørte offentlige organer og andre interesserte varsles også, enten per brev eller i en kunngjøring. Ved varsel om oppstart og kunngjøring, vil avgrensningen av planområdet angis. 
 •  Bypakka består av flere tiltak som skal bidra til at målene til Bypakke Tønsberg-regionen nås. 
 • Sammen med de andre bypakke-prosjektene danner en vedtatt reguleringsplan grunnlaget for bompengeproposisjonen som skal behandles i Stortinget. Denne sier blant annet noe om hvordan bompengeinnkrevingen vil bli. Det er mål om lokal behandling før sommeren 2023 og stortingsbehandling i 2024.
 • Deretter utarbeides det en byggeplan, som er en ytterligere detaljering av reguleringsplanen. Byggeplanen er et underlag for gjennomføringen av prosjektet, og det er i denne fasen entreprenørene for byggeprosjektet velges.
 • Tidspunktet for byggestart er vanskelig å anslå sikkert, siden det avhenger av fremdriften for arbeidet med reguleringsplanen og Stortingets behandling av bompengeproposisjonen. Byggestart blir tidligst i 2025.
 • Byggeperioden varer vanligvis i tre til fire år. Åpningen av ny fastlandsforbindelse kan etter planen skje tidligst i 2029.

Tilbakeblikk:

 • Det blir arrangert informasjonsmøter i forbindelse med oppstarten, slik at alle berørte får muligheten til å komme med nyttig informasjon slik at planen blir best mulig. Alle kan sende inn sine innspill i løpet av høringsperioden.
  • Les mer om informasjonsmøtet i Tønsberg (15. juni 2020)
  • Les mer om informasjonsmøtet i Færder (10. mars 2020)
 • Når reguleringsplanen er ferdig utarbeidet, legges den ut på høring og offentlig ettersyn. I denne perioden blir det også arrangert informasjonsmøter og åpne kontordager, og det blir mulig å sende inn høringsinnspill.
arrow Forsiden

Aktueltsaker

Informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse - Se det her!

– Få svar på dine spørsmål i digitalt informasjonsmøte 1. mars