Reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse - Revidert plan etter høring/offentlig ettersyn

Illustrasjon/grov skisse av hvordan det kan se ut når Fastlandsforbindelsen er bygget. Illustrasjon: Bypakke Tønsberg-regionen

Detaljregulering for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder» ble vedtatt lagt ut på høring i Færder kommune 1. februar 2023 og i Tønsberg kommune 27. januar 2023. Planen var på høring fram til 2. april 2023, og det kom inn i underkant av 140 innspill til planen. Basert på innspillene er det gjort en del endringer i planen før den legges fram for politisk behandling.

Om plandokumentene

Reguleringsplanen består av en rekke dokumenter der plankart og bestemmelser er forskjellig for hver kommune, mens planbeskrivelse og fagrapporter er felles for begge kommunene.

Under finner du en oppsummering av alle merknadene som er kommet inn, samt kommentarer til disse. Det er også laget et eget dokument hvor det er mulig å se alle høringsinnspillene som kom inn i sin helhet. Øvrige plandokumenter vil bli publisert under, men er allerede lagt ut på kommunens nettsider. Les mer på nettsidene til Færder kommune og Tønsberg kommune (dokumentene kommer). 

 

arrow Forsiden