Reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse

Etter at kommunedelplanen ble vedtatt av Færder kommune og Tønsberg kommune i mars 2019, er arbeidet med reguleringsplanen startet opp.

Om prosessen

 • En reguleringsplan bestemmer nøyaktig hvor veien skal ligge og viser detaljert hva som trengs av arealer til fastlandsforbindelsen og midlertidige arealer i byggefasen. Planarbeidet tar normalt to år.
 • Grunneiere, festere og naboer mottar et varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet per brev. Berørte offentlige organer og andre interesserte varsles også, enten per brev eller i en kunngjøring. Ved varsel om oppstart og kunngjøring, vil avgrensningen av planområdet angis. 
 • Deretter skal reguleringsplanen justeres, før den sendes til politisk behandling i de politiske organene. Parallelt med dette, behandles en sak som synliggjør helheten i bypakken med flere tiltak som skal bidra til at målene til Bypakke Tønsberg-regionen nås (våren 2021). 
 • Sammen med saken om helheten i bypakken, danner en vedtatt reguleringsplan grunnlaget for bompengeproposisjonen som skal behandles i Stortinget. Denne sier blant annet noe om hvordan bompengeinnkrevingen vil bli (behandles trolig i 2023).
 • Deretter utarbeides det en byggeplan, som er en ytterligere detaljering av reguleringsplanen. Byggeplanen er et underlag for gjennomføringen av prosjektet, og det er i denne fasen entreprenørene for byggeprosjektet velges.
 • Tidspunktet for byggestart er vanskelig å anslå sikkert, siden det avhenger av fremdriften for arbeidet med reguleringsplanen og Stortingets behandling av bompengeproposisjonen. Byggestart blir tidligst i 2024.
 • Byggeperioden varer vanligvis i tre år. Åpningen av ny fastlandsforbindelse kan etter planen skje i 2028.

Tilbakeblikk:

 • Det blir arrangert informasjonsmøter i forbindelse med oppstarten, slik at alle berørte får muligheten til å komme med nyttig informasjon slik at planen blir best mulig. Alle kan sende inn sine innspill i løpet av høringsperioden.
  • Les mer om informasjonsmøtet i Tønsberg (15. juni 2020)
  • Les mer om informasjonsmøtet i Færder (10. mars 2020)
 • Når reguleringsplanen er ferdig utarbeidet, legges den ut på høring og offentlig ettersyn. I denne perioden blir det også arrangert informasjonsmøter og åpne kontordager, og det blir mulig å sende inn høringsinnspill (høst 2020/vår 2021).
arrow Forsiden