Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Bypakken utreder og planlegger en ny fastlandsforbindelse. En ny bru eller tunnel skal gi en samfunnssikker vei til øyene, og samtidig avlaste Tønsberg sentrum og Teie for biltrafikk. Den nye fastlandsforbindelsen gir også bedre framkommelighet for bussene på dagens veinett.

Det bor ca. 30.000 mennesker på Tjøme og Nøtterøy. Alle er avhengig av en robust, sikker og effektiv transportløsning til fastlandet - en ny fastlandsforbindelse som er til å stole på.

Avlaste bysentrum for biltrafikk

Den nye fastlandsforbindelsen skal avlaste bysentrum for biltrafikk, og være en trafikksikker og pålitelig forbindelse til og fra øyene. Forbindelsen er en forutsetning for å utvikle et godt kollektivtilbud og et godt utbygd gang- og sykkelvegnett mellom øyene og fastlandet. Den vil lette framkommeligheten og forutsigbarheten i reisetid for alle trafikantgrupper, og ha en positiv virkning både for varetransport, næringstrafikk, handlereiser og arbeidsreiser.

Bedre framkommelighet for bussene

En ny fastlandsforbindelse vil gi en bedre mulighet til å bruke gatene i Tønsberg sentrum på en annen måte. Bussene får bedre framkommelighet på dagens veinett og Nedre Langgate blir en bygate med beskjeden biltrafikk. Dette gir mange nye møteplasser for rekreasjon og opplevelser - noe som vil gjøre byen mer attraktiv.

Den nye fastlandsforbindelsen vil også avlaste Teie og andre bynære områder for biltrafikk og gjøre de stedene til triveligere og mer attraktive steder å bo og leve.

På dagens Kanalbru skal det legges til rette for kollektivtrafikk, med egne felt for buss til og fra byen.

Framdrift

Planprogrammet for fastlandsforbindelsen ble fastsatt våren 2016. Planprogrammet redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet omfatter og viser hvilke alternativer som blir vurdert. 

Det ble gjennomført en silingsprosess våren 2016. Etter den prosessen gjenstod sju alternativer, fem i korridor 1 (Kolberg-Kaldnes-Vear/Jarlsberg) og to i korridor 2 (Kolberg-Kaldnes-Korten). Både bru- og tunnelløsninger var med i utredningene.

Det ble laget en kommunedelplan med konsekvensutredning, beskrivelse av konsekvenser for ulike traseer og anbefaling av alternativer. Arbeidsgruppen for dette arbeidet besto av kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen og Statens vegvesen.

Orientering om temarapporter, fagnotater og kostnader

I møtet i overordnet styringsgruppe (OSG) 17. oktober, orienterte Bypakke Tønsberg-regionen om de ulike temarapportene og fagnotatene, inkludert rangering av de ulike alternativene innenfor hvert enkelt tema. I tillegg var kostnader et tema på møtet.

Dette er et meget komplekst materiale, der de ulike alternativene er vurdert utfra en rekke faglige perspektiver. De sju alternativene til løsning i de to korridorene har blitt vurdert etter prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samt andre konsekvenser.

Her finner du en full oversikter over temarapporter og fagnotater som inngår i konsekvensutredningen. 

Anbefaling

Bypakke Tønsberg-regionen presentere anbefalingen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme for overordnet styringsgruppe (OSG) 7. november. 

Det ble anbefalt to alternativer, ett i hver av de to korridorene. Den ene korridoren går fra Kolberg på Nøtterøy til Jarlsberg travbane og den andre fra Kolberg til Kjellekrysset.

  • I korridor 1: Alternativ 11 500, høy bru (hengebru med seilingshøyde 40 m) fra Ramberg til Smørberg med tunnel på Hogsnes.
  • I korridor 2: Alternativ 16 730, undersjøisk tunnel (senketunnel) fra Kaldnes til Korten.

Høring og videre prosess

Overordnet styringsgruppe (OSG) har delegert myndighet fra planmyndighetene til å legge forslag til interkommunale kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme ut på høring og offentlig ettersyn. 

I møtet 28. november besluttet overordnet styringsgruppe å legge kommunedelplanen ut på høring. Politikerne sluttet opp om den faglige anbefalingen til Bypakke Tønsberg-regionen. Høringsperioden var fra 1. desember 2017 til 9. februar 2018.

Les alle plandokumentene og mer om høringsprosessen.

I løpet av høringsperioden fikk alle aktører og innbyggere muligheten til å si sin mening. Det ble invitert til åpne kontordager og informasjonsmøter, både på Nøtterøy og i Tønsberg:

  • 12. desember kl. 14.00 - 18.30: Åpen kontordag på Nøtterøy, i lokalene til SpareBank1 BV på Teie torv
  • 14. desember kl. 14.00 - 18.30: Åpen kontordag i Tønsberg, på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
  • Torsdag 18. januar kl. 18.00 - 20.00: Informasjonsmøte med presentasjoner og mulighet til å stille spørsmål (Træleborg konferansesenter, Tønsberg)
  • Tirsdag 23. januar kl. 18.00 - 20.00: Informasjonsmøte med presentasjoner og mulighet til å stille spørsmål (Teigar ungdomsskole, Nøtterøy)

Etter at høringsperioden er over, gjennomgås alle høringsinnspillene. Den endelige anbefalte løsningen vil være basert på de faglige utredningene og høringsuttalelsene, og fremmes i et møte i overordnet styringsgruppe som er planlagt 10. april 2018.

Deretter skal valg av løsning behandles i kommunestyret i Færder kommune og bystyret i Tønsberg kommune, før behandling i Vestfold fylkesting i mai 2018. Det er Vestfold fylkeskommune som blir veieier for det nye veisystemet.

Neste fase blir å utarbeide reguleringsplan. Byggestart er planlagt ved årsskiftet 2020/2021.

Kontaktpersoner

Steinar Aspen

Steinar Aspen

Delprosjektleder / faglig leder
Statens vegvesen

Mobil: 915 25 743

Helen Kristina Wedberg

Helen Kristina Wedberg

Leder service og kommunikasjon
Færder kommune

Mobil: 954 50 716

Jorun Sætre

Jorun Sætre

Kommunikasjonsrådgiver
Statens vegvesen

Mobil: 950 20 809

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Supplerende analyse av konkurranseevnen

Nå foreligger en supplerende analyse av hvordan de to alternativene til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme på sikt vil påvirke regionens konkurranseevne, næringslivet og muligheten for lokal og regional utvikling.

Informasjonsmøter om ny fastlandsforbindelse

Fristen for å si sin mening om ny fastlandsforbindelse nærmer seg, og Bypakke Tønsberg-regionen inviterer til informasjonsmøter for alle som ønsker mer informasjon.

Se illustrasjoner av ny bro eller tunnel!

Vi har finpusset på illustrasjonene og oppdatert filmen som viser de to anbefalte løsningene for ny fastlandsforbindelse. Ta en kikk!

- Still dine spørsmål på åpne kontordager!

Tirsdag og torsdag denne uken inviterer bypakken til åpne kontordager, en fin anledning for innbyggere til å stille spørsmål om ny fastlandsforbindelse direkte til fagfolk.

Fastlandsforbindelsen legges ut på høring

Overordnet styringsgruppe vedtok i går å legge to alternative forslag til kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse ut på høring.

Behandler høring om fastlandsforbindelsen

Det er ventet at overordnet styringsgruppe i morgendagens møte beslutter hvilke alternativer til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme som legges ut på høring.

Anbefaler hengebro og senketunnel

Bypakken anbefaler politikerne å legge to alternativer til ny fastlandsforbindelse ut på høring - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten.

To alternativer for ny fastlandsforbindelse

Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler å sende to alternativer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme på høring. Den faglige anbefalingen blir gjort kjent 7. november.

Ny fastlandsforbindelse vurdert etter fagtemaer

Tre uker før Bypakke Tønsberg-regionen legger fram anbefalingen for ny fastlandsforbindelse, ble overordnet styringsgruppe orientert om hvordan de syv alternativene er vurdert innenfor ulike fagtemaer.

Bypakken legger fram fagrapporter

I det neste møte i overordnet styringsgruppe orienterer bypakken om kunnskapsgrunnlaget til konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse.

Faglig anbefaling er snart klar

Statens vegvesen jobber med en faglig anbefaling om hvor den nye fastlandsforbindelsen skal gå. To alternativer legges fram for politikerne 7. november.

Fremdriftsplan for ny fastlandsforbindelse

Mål om å ha faglig anbefaling klar i oktober

Dykkere undersøker bunnen i Byfjorden

En del av utredningsarbeidet for ny fastlandsforbindelse

De fleste skal til Tønsberg sentrum

Resultater fra trafikkundersøkelse

Medvirknings- og informasjonsmøter

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Åpen kontoruke i uke 45

Ønsker dialog med innbyggerne

Beregn ekstra tid på jobbreisen tirsdag

Trafikkundersøkelse i Tønsberg-området

Fra syv til åtte alternativer som utredes videre

Overordnet styringsgruppe tok inn ett forslag i tillegg til de som var anbefalt fra Statens vegvesen.

På jakt etter kulturminner

Georadar avslører kulturminner i traseer

Sju alternativer igjen

Her ser du alternativene for ny fastlandsforbindelse.

Hvilke alternativer står igjen?

Åpent møte om ny fastlandsforbindelse

Revidert planprogram

For ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Mange gav innspill

Mer enn 50 høringsuttalelser om fastlandsforbindelsen.

Formelt i gang

Nå er arbeidet med fastlandsforbindelsen formelt i gang.

Varsel om planoppstart

For ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Møt oss på Farmandstredet

Åpen kontordag onsdag 6. januar.

Bypakka vil ha dine forslag

På mandag er det åpent arbeidsmøte.

Stort engasjement og applaus

Nesten full sal på åpent møte om fastlandsforbindelsen.

Åpent møte om fastlandsforbindelsen

Alle er velkomne til åpent møte torsdag 26. november kl 18.

Planprogram på høring

Forslag til planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Lokale myndigheter avgjør

Planprogram for ny fastlandsforbindelse ut på høring

Regjeringen går for Ringveikonseptet

I planleggingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen

Bypakke Tønsberg-regionen - hvor er vi nå?

Samarbeidsprosjektet Bypakke Tønsberg-regionen venter nå på regjeringens beslutning om videre planlegging av bypakken.

Samlet om helhetlige trafikkløsninger

Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke har inngått samarbeid om planlegging og realisering av «Bypakke Tønsberg-regionen».

Enige om utredning av fastlandsforbindelse

Felles uttalelse til samferdelsministeren.