Gatebruksplan for et mer attraktivt Teie

Det skal være attraktivt å ferdes, handle og bo i Teie sentrum.

En ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy/Tjøme skal ha innslagspunkt på Kolberg med ny tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien, og vil endre kjørevaner og trafikkmengder på de ulike veiene i området. Dette får konsekvenser for eksisterende veier, og i den forbindelse ønskes det å gi Teie sentrum et løft. Transportsystemet skal bidra til en positiv utvikling av områdesenteret Teie med redusert miljøbelastning og barrierevirkning.

Målet er å gjøre Teie til et mer attraktivt sted, med økt besøk og opphold. Gatebruksplanen sier noe om hvordan Teie sentrum kan bli et trygt og trafikksikkert sted for myke trafikanter, og hvordan fremkommelighet for alle trafikantgrupper kan sikres. Det skal legges til rette for videre utvikling i Teie sentrum med tanke på boliger, handel og næring.

Forslag til gatebruksplan for Teie vedtatt i Færder kommunestyre 20.mars 2019

Forslaget til gatebruksplan for Teie sentrum, datert 22.02.2019, ble vedtatt i Færder kommunestyre den 20. mars, med følgende presiseringer:

  • a. Teglverksveien skal ikke være en avlastningsvei, men skal utformes som en sentrumsgate med bymessig utforming lik de andre gatene i Teie sentrum. Teglverksveien skal være en integrert del av Teie sentrum, med lav hastighet (30 km/t).
  • b. Syklister som ønsker å sykle i høy hastighet langs Smidsrødveien bør sykle i veibanen. Det tilrettelegges for et eget atskilt areal langs Smidsrødveien for syklister som har behov for en tryggere løsning, for eksempel barn, eldre, de som sykler for rekreasjon m.fl.
    I det videre arbeidet vurderes løsningen for sykkel over torv som er tilpasset gående, forlenget i både nord- og sydgående retning.
  • c. Det forutsettes en etappevis gjennomføring hvor del av Ørsnesalleen forbi torvet først kan stenges for gjennomkjøring når ny fastlandsforbindelse er åpnet, oppgradering av Teglverksveien er gjennomført og gjennomgående gate på «trekanttomta» er etablert.
    Lysregulering og eventuell stengning av del av Ørsnesalleen vurderes i forbindelse med detaljreguleringen for Teie torv-planen.
  • d. I den videre detaljeringen av torvet skal muligheten for økning av antall kommunale parkeringsplasser i forhold til tidligere vedtak vurderes nærmere.
  • e. Det etableres en offentlig, gjennomgående gate gjennom «trekanttomta» i henhold til kravene i kommunens vegnormal. Gata skal ikke utformes som en avlastningsvei, men som en sentrumsgate med bymessig utforming som understøtter planlagte aktiviteter på «trekanttomta». Plassering og utforming av denne gata avgjøres i områdereguleringen av «trekanttomta».
  • f. Det videre planarbeid på Teie forutsettes å skje i nær dialog med næringslivet og andre berørte parter.

Veien fram mot gatebruksplan Teie

Planarbeidet startet høsten 2016. Det er mange faser i en plan, og første fase er prinsipplan. Denne skal si noe om kjøremønster for bil, buss, næringstransport, gange og sykkel. Varelevering, parkering og utrykning for nødetater er også viktige temaer.

Høsten 2017 ble det gjennomført en kulturhistorisk analyse (DIVE-analyse) av Teie-området. Mens arbeidet med analysen pågikk, ble gatebruksplanen for Teie satt på vent. Nå foreligger analysen, og arbeidet er i gang igjen. Torsdag 22. mars 2018 ble det gjennomført et verksted med godt oppmøte og mange gode innspill.

Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok den 5. desember 2018 å legge planforslaget ut på høring. Det kom inn 37 uttalelser innen høringsfrist 1. februar 2019.

 

Hold deg oppdatert om siste nytt

Nederst på denne siden finner du en oversikt over alle aktuelt-sakene Bypakke Tønsberg-regionen har publisert om framdriften i arbeidet på Teie.

Du kan også følge Bypakke Tønsberg-regionen på Facebook for å få oppdateringer.

Teie, 3121, Norge

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Presentasjon av svar på spørreundersøkelsen om Teie torv

I forbindelse med detaljregulering for Teie torv ble det laget en spørreundersøkelse våren 2020. Hensikten var å få et best mulig planforslag, hvor det legges til rette for et attraktivt og levende Teie torv.

Oppstart av detaljregulering for Teie torv. Delta i spørreundersøkelsen!

Færder kommune skal utarbeide detaljregulering for Teie torv samt for del av Ørsnesalleen, del av Smidsrødveien og del av Teglverksveien (plan id 2020001). Tilstøtende private eiendommer detaljreguleres hver for seg ettersom de ønskes utviklet.

Slik vil elever på Færder videregående skole at Teie skal se ut

På Færder videregående skole har avgangselevene ved utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur, på eget initiativ brukt Teie torv som case. Oppgavebesvarelsene ble nylig presentert for medlemmer av prosjektorganisasjonen i Bypakke Tønsberg-regionen, som jobber med Teie torv.

Gatebruksplan for Teie vedtatt av Færder kommunestyre

Forslag til gatebruksplan for Teie sentrum ble vedtatt av Færder kommunestyre den 20. mars.

Videre prosess gatebruksplan Teie

Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Teie. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok den 5. desember 2018 å legge planforslaget ut på høring. Det er kommet inn 37 uttalelser innen høringsfrist den 1. februar.

Her er rapporten fra verkstedet om Teie

I mars ble det gjennomført et medvirkningsmøte på Teie om gatebruksplanen for Teie sentrum. Nå er rapporten fra møtet ferdig og tilgjengelig for alle.

Få mer informasjon om gatebruksplanen for Teie

Velkommen til informasjonsmøte 7. januar og åpen kontordag 12. januar om forslaget til gatebruksplan for Teie. Her får du mer informasjon og muligheten til å stille spørsmål.

Gatebruksplan for Teie på høring

Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet et forslag til gatebruksplan for Teie. Nå legges planforslaget ut på høring med høringsfrist 1. februar.

Stort oppmøte for gatebruksplanen på Teie

Den 22.mars ble det gjennomført medvirkningsmøte i Teie kirke om gatebruksplanen for Teie sentrum. Møtet ble arrangert av Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune.

Velkommen til åpent møte på Teie!

Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune inviterer til åpent møte om gatebruksplan for Teie sentrum torsdag 22. mars.

Åpen kontordag på Teie

Lurer du på hva som skjer på Teie?