Gatebruksplan for et mer attraktivt Teie

Det skal være attraktivt å ferdes, handle og bo i Teie sentrum.

En ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy/Tjøme skal ha innslagspunkt på Kolberg med ny tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien, og vil endre kjørevaner og trafikkmengder på de ulike veiene i området. Dette får konsekvenser for eksisterende veier, og i den forbindelse ønskes det å gi Teie sentrum et løft. Transportsystemet skal bidra til en positiv utvikling av områdesenteret Teie med redusert miljøbelastning og barrierevirkning.

Målet er å gjøre Teie til et mer attraktivt sted, med økt besøk og opphold. Gatebruksplanen skal se på hvordan Teie sentrum kan bli et trygt og trafikksikkert sted for myke trafikanter, og hvordan fremkommelighet for alle trafikantgrupper kan sikres. Det skal legges til rette for videre utvikling i Teie sentrum med tanke på boliger, handel og næring.

Forslag til gatebruksplan for Teie på høring

Planforslag for gatebruksplan på Teie ligger ute på høring med høringsfrist 1. februar 2019. Her finner du mer informasjon om høringsforslaget og hvordan du sender inn et høringsinnspill. 

Veien fram mot gatebruksplan Teie

Planarbeidet startet høsten 2016. Det er mange faser i en plan, og første fase er prinsipplan. Denne skal si noe om kjøremønster for bil, buss, næringstransport, gange og sykkel. Varelevering, parkering og utrykning for nødetater er også viktige temaer.

Høsten 2017 ble det gjennomført en kulturhistorisk analyse (DIVE-analyse) av Teie-området. Mens arbeidet med analysen pågikk, ble gatebruksplanen for Teie satt på vent. Nå foreligger analysen, og arbeidet er i gang igjen. Torsdag 22. mars 2018 ble det gjennomført et verksted med godt oppmøte og mange gode innspill.

Teie, 3121, Norge

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Få mer informasjon om gatebruksplanen for Teie

Velkommen til informasjonsmøte 7. januar og åpen kontordag 12. januar om forslaget til gatebruksplan for Teie. Her får du mer informasjon og muligheten til å stille spørsmål.

Gatebruksplan for Teie på høring

Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet et forslag til gatebruksplan for Teie. Nå legges planforslaget ut på høring med høringsfrist 1. februar.

Stort oppmøte for gatebruksplanen på Teie

Den 22.mars ble det gjennomført medvirkningsmøte i Teie kirke om gatebruksplanen for Teie sentrum. Møtet ble arrangert av Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune.

Velkommen til åpent møte på Teie!

Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune inviterer til åpent møte om gatebruksplan for Teie sentrum torsdag 22. mars.

Åpen kontordag på Teie

Lurer du på hva som skjer på Teie?