Trafikksikre løsninger i Hogsnesbakken

En utbedring i Hogsnesbakken har lenge vært ønsket for at myke trafikanter kan ferdes på en trygg måte.

Det foreligger idag en vedtatt reguleringsplan for en tunnelløsning i Hogsnesbakken, men da ny fastlandsforbindelse er i konflikt med denne planen, er det som en del av arbeidet med fastlandsforbindelsen utredet alternative måter å bedre trafikksikkerheten på i bakken. 

Våren 2020 ble det varslet oppstart av regulering som en del av varsel om oppstart av ny fastlandsforbindelse. Høsten 2021 ble det lagt fram en politisk sak for partene hvor konklusjonen ble at utfordringene i bakken skal løses med en utvidelse av bakken, og god tilrettelegging for fotgjengere og syklister.  

Hogsnes, 3172, Norge

arrow Forsiden