Hva er målet med bypakken?

Bypakke Tønsberg-regionen skal bygge et transportsystem i Tønsberg-regionen som er miljøvennlig, robust og effektivt.

En statlig utredning av transportsystemet i Tønsberg-regionen danner grunnlaget for bypakken. Konseptvalgutredningen (KVU) peker på to behov som krever prinsipielle endringer i transportsystemet:

  • Behov for en robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse fra Nøtterøy som sikrer viktige samfunnsfunksjoner. I praksis betyr det at det er behov for et alternativ til Kanalbrua.
  • Behov for å håndtere trafikkøkningen fra forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte.


I tillegg til disse «prosjektutløsende behovene», er det nødvendig å avlaste Tønsberg sentrum, både for å utvikle bymiljøet, og for å styrke byens konkurransekraft. Samtidig er det viktig å legge til rette for utvikling av attraktive lokale sentra.

Målene for Bypakke Tønsberg-regionen er en videreføring av målene i Konseptvalgutredning for helhetlig transportsystem i Tønsberg-regionen (kapittel 4)

Miljøvennlig

Med miljøvennlig menes et bærekraftig transportsystem som reduserer klimagassutslipp, begrenser lokale miljøskadelige virkninger av transport og oppfyller Ramsar-konvensjonens forpliktelser.

Robust

Robust betyr en samfunnssikker forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet som sikrer viktige transportavhengige samfunnsfunksjoner. 

Effektivt

Effektivt innebærer bedre fremkommelighet og pålitelighet for kollektiv- og næringstransport for å styrke kollektivtransportens, næringslivets og Tønsberg-regionens konkurransekraft. 

Målene for Bypakke Tønsberg-regionen
arrow Forsiden