Organisering

Et tett og forpliktende samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Færder kommune og Tønsberg kommunen er en nøkkel til bypakkens suksess. Her er en oversikt over alle nivåene i samarbeidet.

Overordnet styringsgruppe

Dette er det overordnede styringsorganet i Bypakke Tønsberg-regionen. Her sitter politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen, i tillegg til sentrale fagpersoner. Styrinsggruppa har fått fullmakter til å ta en del beslutninger, mens andre saker må behandles hos partene.

Administrativ styringsgruppe

Denne administrative styringsgruppen skal legge fram det faglige grunnlaget for saker som behandles i overordnet styringsgruppe. Her sitter rådmannen i fylkeskommunen og kommunene Tønsberg og Færder, i tillegg til sentrale fagpersoner og representanter fra LO og NHO. 

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen har som hovedoppgave å bistå prosjektleder i det operative arbeidet for gjennomføring av prosjektet. Prosjektgruppen består av medlemmer fra alle samarbeidspartnerne. 

Samarbeidsgruppe

Samarbeidsgruppen er vedtatt som en del av mandatet for Bypakke Tønsberg-regionen. Gruppen består av ordførere og varaordførere, leder av største opposisjonsparti, og representanter fra nabokommuner, næringsforeninger, miljøorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.

Hensikten med gruppen er å særlig drøfte sentrale problemstillinger i arbeidet med Bypakke Tønsberg-regionen før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. 

Arbeidsgrupper

Alle delprosjektene har tilknyttede tverretatlige arbeidsgrupper.

arrow Forsiden